Anime vlasy

Moja neter má rada, ¾e sa mô¾e bavi» s vlasmi, zvyèajne ju mô¾e¹ »aha», hrebeòova» a pou¾íva». To je tie¾ vstrebáva v òom, ¾e chcú, aby to vyzeralo perfektne, ¾e je mo¾né zlep¹i» jeden vrkoè pä»krát, zaka¾dým, keï starostlivos» o vlasy luky, alebo vlo¾enie spony. Skutoène tú¾im po ¹kolských hrách a pripravujem sa na ne. Jej nové stvorenie, princezná Joker, bola tie¾ originálna a vy¾adovala perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku Mama vyprskla zväzok svojich vrkoèov s luky, ktoré sa v nich nachádzali. Po chvíli krásna dievèatko povedala nie, nie, a nie znova. Bude to príjemnej¹ie èaka» v izbách .... áno, to zaèalo. Polhodinu vedenia pri ich vytváraní. Vyzerala krásne ako dôle¾itá kráµovná. Av¹ak, keï sa potom spája s pokazenými dievèatami, veµmi rýchlo zmenila názor. Nie spolieha» sa na súèasnos», ¾e od samého zaèiatku uèenia uplynuli menej ako dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenil víziu a vo svojom prejave to znelo trochu viac "nieeee, nepáèi sa mi to, nepamätám si niè ako princezná, èo je jej podriadené." Spýtala sa sama na nový úèes, naskladané vlasy v kon¹trukcii naplnenej koky. Na¹»astie, samozrejme, ako som u¾ písal skôr, máme teraz zruènos» pripína» si vlasy, tak¾e to i¹lo veµmi rýchlo. Jej matka na tej istej strane a tá ïal¹ia bola za pár minút vynikajúca.

https://flexa-new.eu/sk/Flexa Plus New - Efektívne riešenie spoločných problémov

Èo odporúèate vlásenky?