Bizerba slicer

Krájaè je potom in¹titúcia, ktorá ¹tiepi potravinárske výrobky. K dispozícii sú krájaèe nútené do jednotlivých typov materiálov, ako aj univerzálnych. Takýmto krájacím zariadením, urèeným pre konkrétne druhy výrobkov, je napríklad krájaè alebo krájaè chleba.

Samozrejme mô¾ete stretnú» aj univerzálny krájaè, ktorý hµadá rezanie chleba aj studených rezov.Stojí za to ma» takéto dodávky v blízkej kuchyni. Po prvé, preto¾e ceny takýchto krájaèiek nie sú vysoké, ak samozrejme investujeme do ¹pecializovaného zariadenia, len keï vieme, ¾e to nie je nutné v kuchyni. Kreslenie z takého zariadenia ¹etrí veµmi málo èasu. Raòajky sa zvyèajne vykonávajú ráno a samozrejme nie je naposledy. Rýchlej¹ím postupom je umiestòovanie klobásy alebo chleba na krájadlo, a nie navijanie nô¾om, ktoré nie je dobré alebo prispôsobené tomuto druhu potravinárskych materiálov. Mnohí µudia, preto¾e nemajú takúto organizáciu v bloku, vzdajú tímu v tom, ¾e kupujú chlieb celkom. Rozhodujú o rezaní chleba. Mala by v¹ak premý¹µa» nad tým, ¾e tento chlieb je v¾dy trochu èerstvý ako celok. Keï kupujeme celý chlieb, mô¾eme ho kúpi» v pekárni priamo z rúry.Veµmi dôle¾itá je skutoènos», ¾e v takomto zariadení na krájanie mô¾ete nezávisle regulova» ¹írku rezaných kusov. Taktie¾ sme si istí, ¾e kúsky budú skutoène z rovnakej då¾ky. Rezanie s be¾ným no¾om, bohu¾iaµ, nemô¾eme ma» posledný. Èasto sú kusy ¹ir¹ie na jednom mieste, v u¾¹ej odrode a nikdy nevychádzajú tak hrubé, ako by sme chceli dosta». Zvlá¹» dôle¾ité je, ¾e tento nástroj na krájanie je veµmi praktický na pou¾itie. Neexistuje ¾iadne súèasné ¹pecializované vybavenie, na ktoré by informácie mohli by» u¾itoèné, inak nevieme, èo s touto prácou robi». Keï vidíme takéto zariadenie, hneï sme hádali, ako to zaobchádza. ®iadny záujem o pokyny alebo o samotnú pozornos» tretích strán. Dodatoèné tlaèidlá, ako napríklad hrúbka rezu, sú teraz presne opísané na jednom krájaèi.Ako potom mô¾e by» takýto krájaè jednoznaène u¾itoèný systém pre in¹taláciu bytu v kuchyni. Stojí za to pou¾i» také jedlo a zachráni» si podnebie a nervy.