Centralna zasuvka vysavaea

Výrobcovia & nbsp; centrálne vysávaèe zaistí, ¾e in¹talácia centrálneho vákuového systému je jednoduchá a to nielen v ¾iadnej fáze výstavby, ale aj v úspechu sekundárneho zapracovanie do budov u¾ v prevádzke, alebo prechádza rekon¹trukciou. Centrálne vysávaèe dobre fungujú nie na strechách a bytoch, ale najmä na úspechu priemyselných priestorov. Filtraèný systém pou¾itý v centrálnych vysávaèov zlep¹uje kvalitu vnútorného ovzdu¹ia, a veµký èistiaci úèinok a slabý spôsob ¾ivota poskytujú mnoho rokov radosti z pou¾ívania systému centrálneho vysávania. Centrálny vysávací systém je vyrobený z ïal¹ích prvkov:

Centrálne zariadenieCentrálna jednotka, t. J. Vysávaè - zvyèajne sa realizuje v izolovaných technických miestnostiach, ako sú podkrovie, suterén, kotolòa, gará¾ alebo podkrovie. Zariadenie obsahuje filtre, ktoré zastavujú väè¹ie neèistoty, ale tento parameter nezni¾uje sací výkon vysávaèa, ktorý zostane nezmenený bez ohµadu na mno¾stvo prachu v zostave.Výstupná zásuvkaVzduchová klapka umo¾òuje evakuáciu bezpra¹ného vzduchu mimo budovy. V¹etky alergény, ako sú prach, prachové roztoèe a èastice o veµkosti 1/10000 mm, sú vyvrhnuté z domu, ktorý vyberá nepríjemný zápach vzduchu od osoby, vzhµadom na jednoduché problémy starých prenosných vysávaèov.In¹talácia odsávania & nbsp;Sacie potrubia v PVC rúrach sú plánované pod sadry, v ¹trbinách stien, v podla¾iach budov alebo omietky. Zabezpeèujú pripojenie sacích zásuviek k centrálnej jednotke. V zariadeniach, ktoré u¾ mô¾u by» pou¾ité, sa na to mô¾u pou¾i» podkrovie, prestávky na stenu a in¹talaèné kanály.Sacie zásuvky & nbsp;Sú odstránené na zámku v takomto prístupe, umo¾òujúca dosiahnu» sacia hadica (s då¾kou 7-12 metrov, a to aj do najvzdialenej¹ích kútov miestnosti. Najviac ideálne podmienky na vákuové odsávanie zabezpeèi» drá¾ke, umiestnené v centrálnej prostredí, napr. Existuje v chodbe na chodbe. Odporúèaná distribútorov centrálnych vysávaèov, poèet sacích zásuviek 1-3 zásuvka na ploche asi 80 metrov ¹tvorcových.