Cyklisticke trasy v lubline

Program enova je ¹týl ERP triedy, ktorý zvy¹uje výkonnos» spoloènosti.Z dôvodu lep¹ej formy a dohµadu nad procesmi v spoloènosti zni¾uje neefektívnos» vyu¾ívania zdrojov.Plán je vykonaný s najnov¹ím systémom spoloènosti Microsoft - windows & nbsp; 10.Je tie¾ mo¾né ho pou¾i» na celom rade mobilných zariadení. Poènúc smartphonmi a tablety s dotykom na dotyk.Systém enova365 poskytuje pohodlné rozhranie, súlad s vlastným právom, know-how v podnikaní a jednoduché aktualizácie.Softvér má ¹irokú ¹truktúru. Ka¾dý modul podporuje daný aspekt obchodných operácií. Existujú okrem iného otázky súvisiace s riadením µudských zdrojov, platením miezd, registráciou finanèných zdrojov, vystavovaním faktúr, riadením skladu, predajom, vedením zásob a úètovníctvom.Na flexibilné prispôsobenie ponuky podµa potrieb mena sa zakúpi akýkoµvek výber modulov.Spoloènos» ponúka tri typy nákupov:- nákup softvérovej licencie, ktorá je vo vlastníctve klienta, a poskytuje budúce aktualizácie. Táto mo¾nos» je ideálna pre lízingové spoloènosti.- prenájom softvéru vo forme poplatkov za pou¾ívanie vybraných systémových modulov.Ideálny návrh pre malé a malé firmy.- prenájom ¹týlu a infra¹truktúry, ktorý má prenájom modulov spolu so servermi, aktualizáciami a zálohami. Osvedèený systém pre spoloènosti, ktoré nechcú investova» do IT zariadení.

Ponuka je tie¾ rozdelená do troch funkèných typov.Existujú tri verzie - strieborné, dobré a platinové.Strieborná verzia je definovaná pre mladé firmy s viacerými pozíciami. Má svoje vlastné funkcie.Dobrá verzia pre stredné a malé firmy, ktoré potrebujú niekoµko, desa» kópií programu. Táto verzia programu umo¾òuje multi-rozvetvenie tie¾ ponúka» definíciu funkcií.Platinová verzia je urèená pre be¾né a silné spoloènosti.Navrhuje multitasking aj mo¾nos» roz¹írenia vlastnej funkènosti.Príklady nákupných cien enova modulov (bez DPH:- enova365 HR výplatné - 1666 z³ (strieborná verzia, 3738 z³ (Gold Version- enova365 Tax Book - 630 PLN (strieborná verzia- enova365 Obchodná kniha - 2863 PLN (zlatá verzia- Faktúry enova365 - 266 z³ (strieborná verzia, 613 z³ (Gold Version

Cenový program enova platinovej triedy je predmetom individuálneho rokovania.