Ddd spoloenos

Ka¾dý podnikateµ v princípe záväzného úètovného zákona má za cieµ vedenie záznamov o majetku spoloènosti. Takouto registráciou je registrácia dlhodobého majetku.

Aktíva mená obsahujú: pozemky, trvalé u¾ívacieho práva pozemkov, budov a kon¹trukcií, strojov, dopravných prostriedkov, zariadení a unikátne zariadenie, ktorého cena v èase nadobudnutia presahuje èiastku tritisíc pä»sto dobra a trvanie, musí Spolumajiteµ alebo vo vlastníctve daòovníka alebo firmy. Vyzvaní na zadanie aktívum investièného majetku zaregistrova» sa koná v máji, v ktorom bolo prijaté.

Záznamy o fixnom majetku mô¾u existova» v knihe zakúpenej v pracovných tabuµkách, na tlaèených zmluvách so zdravými poèítaèovými ståpmi, na ruène zostavených zmluvách s »ahanými stolmi alebo v notebookoch bez príslu¹ných tabuliek, ale záznamy musia obsahova» v¹etky potrebné údaje na registráciu. Podmienkou je vyplni» dokument pou¾itý v názve manuálne.

Majetok sa oceòuje na základe dokumentov, ktoré majú poèiatoènú hodnotu zadali. Tabuµka pre registráciu investièného majetku by malo by»: poradové èíslo, dátum zakúpenia a zaväzujete sa pou¾íva» dáta dokladu o nákupe, popis majetku, symbol klasifikácii fixných aktív, cenové poèiatoèné odpisovú sadzbou (prepojenie s rokmi pou¾itia, vý¹ku odpisov aktualizovaný poèiatoèná hodnota, amortizáciu a dátum odvolania spolu s príèinu jej úspechov. Úspech predaja znamená zada» dátum predaja, ak je aktívum znièené, je potrebné zahrnú» do protokolu likvidáciu. S vedomím príslu¹ného zákona, musí spoloènos» uchováva» v¹etky doklady o nákupe dlhodobého majetku.