Definicia bezpeenosti v priemysle

Otázky dôvery a ochrana úlohy v tomto sektore súvisia najmä s ochranou prírodného prostredia. Pokúsme sa ukáza», ako EÚ normalizovala predpisy v kombinácii s priemyselnou bezpeènos»ou na základe prípadových ¹túdií - atex prípadových ¹túdií.

Vzhµadom na skutoènos», ¾e dôle¾itá èas» strojov a nástrojov je definovaná na vykonávanie úloh v uhoµných baniach, v ktorých existuje riziko výbuchu metánu a uhoµného prachu, smernica 94/9 / ES, ktorá ich pou¾íva hrozby.

https://ecuproduct.com/sk/diet-duet-komplexna-liecba-pre-stihlu-postavu/Diet Duet Komplexná liečba pre štíhlu postavu

V marci 1994 Európsky parlament a Rada prijali tzv nové prístupy 94/9 / ES o problematike normalizácii zákonov právo èlenských ¹tátov týkajúcich sa nástrojov a ochranných systémov, ktoré sú údaje pre pou¾itie v oblasti, kde hrozí nebezpeèenstvo výbuchu, èo je známy ako ATEX. & nbsp; & nbsp; Pri vykonávaní ustanovení èlánku 100 Rímskej zmluvy, ktorých hlavným úèelom tejto informácia je úèelom bezproblémového pohybu tovaru, ktorá bude dáva» veµký stupeò ochrany proti výbuchu. Av¹ak, toto pravidlo nebolo kµúèovým krokom v oblasti harmonizácie ochrany proti výbuchu v rámci Európskej dohody. S takmer dvadsa» rokov bude ka¾dý musie» prispôsobi» poètu takzvaných pravidiel. starý prístup k voµnému obchodu s tovarom, ktorý je teraz zahrnutý v princípe ATEX.

Smernica 94/9 / EC, ktorá bola zaèlenená do údr¾by od 1. júla 2003 a nahradí smernicu priblí¾i» starej 76/117 / EHS a 79/196 / EHS o elektrických zariadeniach, ktoré sú dané k zemi v oblastiach, ktoré sú v nebezpeèenstve výbuchu veµkosti a smernicou 82/130 / EHS, ktorá sa týka elektrického zariadenia urèeného na prevádzku v blízkosti plynových bánk nebezpeèných z výbuchu. Postupy posudzovania súhlasu na platforme starého prístupu súviseli, ale s elektrickými nástrojmi, ktoré boli potrebné na splnenie v¹etkých jasne definovaných bezpeènostných po¾iadaviek. Výskum ukázal, ¾e elektrické zariadenia sú zdrojom zapálenia, ale uprostred úspechu. Zmluva o posledný oznaèený smerníc starého prístupu, úrazu elektrickým prúdom, len povaha nie je príli¹ vhodný na dosiahnutie vysokej úrovne ochrany, ktorý je po¾iadaný o regulácii 100a Rímskej zmluvy.