Definicie odbornej pripravy zamestnancov

Odborná príprava sa pou¾íva na odhad èinností, ktoré umo¾òujú získa», dopåòa» alebo zlep¹ova» vzdelávacie a odborné znalosti potrebné na vybudovanie konkrétneho zamestnania. ©kolenia zamestnancov sú zvyèajne komorné kurzy s relatívne nízkou úèas»ou, keï¾e sa na nich zúèastòuje pribli¾ne tridsa» µudí. Preto existuje skupina úèastníkov, ktorí automaticky zopakujú veµkos» ¹kolskej triedy a toto zdru¾enie nie je bezvýznamné. ©kolenie zamestnancov je tie¾ formou vzdelávania, hoci nie je adresované de»om a mladým µuïom, ale zodpovedným osobám. Zdieµa niekoµko spôsobov ¹kolenia vo vz»ahu k kategorizácii:

otvorené ¹kolenia - sú otvorené pre prakticky v¹etkých záujemcov a úèas» na nich je dobrovoµná, hoci podnikatelia mô¾u tie¾ riadi» na¹ich zamestnancov pre tento typ ¹kolení zamestnancov, ktorý pokrýva oblas» nákladov na úèas». Poµská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP v súèasnosti prevádzkuje sociálnu kampaò Investovanie do zamestnancov, v rámci ktorej podporuje neustále zlep¹ovanie kompetencií zamestnancov a poskytuje online databázu s informáciami o dostupnom otvorenom výcviku.uzavretý tréning - sú organizované pre uspokojenie potrieb iného subjektu objednávky (napr výcviku personálu spoloènosti., majú záujem viedol k výcviku tohto druhu zo strany svojho zamestnávateµa alebo organizátora.interné ¹kolenia (interné ¹kolenie - vykonávajú sa s podporou vlastného ¹koliaceho personálu daného úradu práce;externé ¹kolenie - ich volanie je zadávané ¹pecializovaným ¹koliacim spoloènostiam organizátorom, ktorým je úrad práce. Existuje tzv register vzdelávacích in¹titúcií (tj neverejných subjektov poskytujúcich mimo¹kolské vzdelávanie na základe osobitných predpisov, ktoré vedú k odbornej príprave ¾ien hµadajúcich veci a nezamestnaným financovaným zo strany masovokomunikaèných prostriedkov. Tieto in¹titúcie podliehajú registrácii ¹koliacich spoloèností, ktoré vykonávajú Vojvodské úrady práce.