Doprava zneeis ujuca ovzdu ie

V modernej dobe vo vzduchu, mô¾e by» zneèistenie, ako je prach, tuhé èastice a èokoµvek, nebezpeèné pre pµúca a mô¾e obsahova» alergické reakcie pri vstupe cez ko¾u.

V mnohých priemyselných procesoch sa dodávajú zneèis»ujúce látky vstupujúce do atmosféry vo forme prachu a pevných látok. Vzdu¹né veµmi malé silné èasti a prach mô¾u by» smrteµné pre zdravie, v pohybe, s ktorým chceme lieèi» skôr, ako sa dostanú do dýchacieho organizmu.

Medzi hlavné zdroje prachu patrí rezanie, brúsenie a zlep¹ovanie procesov, ako aj výroba prá¹ku v potravinárskom a farmaceutickom sektore. Spracovanie tkanín, studených materiálov a kompozitov plus je kombinované s výrobou prachu a vlákien, ktoré mô¾u by» záva¾né pre pµúca a spôsobi» alergické reakcie. V niektorých priemyselných odvetviach, ktoré sú vystavené pôsobeniu ¹kodlivých prachov, sa po¾aduje, aby boli odsávané prachom alebo lapaèmi prachu v súlade so smernicou EÚ ATEX. Schválené spoloènosti majú rôzne typy zberaèov prachu, extrakèné ramená a rie¹enia v oblasti èistenia, odsávania a filtrácie.

V druhej práci sa nachádza výbu¹ný prach a potenciálne výbu¹ná atmosféra.

Preto¾e výbu¹ný prach, ktorý prúdi zo skupiny organických materiálov, syntetických materiálov a kovov, má výbu¹né vlastnosti, musíme venova» dostatoènú pozornos» tomu, aby sme sa vyhli výbuchom prachu. Európske spoloèenstvo získalo dve smernice, ktoré pôsobia v atmosfére výbu¹ného a horµavého prachu, nazývajú sa smernice ATEX.

Realizácia týchto dvoch smerníc vyústila do zlep¹enia ochrany pred výbuchom - podµa potreby boli obhajované rôzne technické a organizaèné práce. Zamestnávaním najlep¹ích terapeutov v oblasti priemyselnej filtrácie vzduchu vyvíjajú spoloènosti produkty v súlade s ustanoveniami smernice ATEX, ktoré spåòajú v¹etky bezpeènostné normy.

Zabezpeèenie spolupráce s po¾iadavkami ¹tátnych alebo miestnych predpisov je zahrnuté v oblasti zodpovednosti poµských obchodných spoloèností a spotrebiteµov.