Eerstvy vzduch a dychaci system

Zdravie a výnimoèné blaho, ako aj µudské správanie závisia od veµkého obdobia ¾ivotného prostredia a ¾ivotného prostredia, v ktorom sa nachádza voµné klímu. Preto základnou zlo¾kou je, ¾e stav a hygiena vzduchu vdychovaného na pracovisku zodpovedá daným vzorcom a mno¾stvám. Rozvoj rôznych priemyselných odvetví prispieva k poslednému, èo tie¾ zvy¹uje po¾iadavky, ktoré súvisia s médiom, bezpeènos»ou a zdravím na pracovisku. Tieto prvky predstavujú skutoènos», ¾e v popredí bude potreba "zdravého vzduchu" teraz aj v budúcnosti.

Aby sa zabezpeèilo dobré vetranie pracovísk, v poèiatoènom ¹tádiu výberu správneho zariadenia by sa mali vykona» príslu¹né analýzy, výpoèty a návrhárske knihy na vykonanie správneho vetracieho systému. Projektovanie systémov odsávania prachu pre navrhovanie systémov na odstraòovanie prachu pre veµké podniky. Najdôle¾itej¹ím èasom projektovania je odhadnú» ¹pecifickú rýchlos» vzduchu v miestnosti, kde sú zneèis»ujúce látky umiestnené takým spôsobom, aby sa zabezpeèilo, ¾e èastice prachu alebo plynu sú správne absorbované pri zdroji zneèistenia. Najdôle¾itej¹ie je zabezpeèi» dostatoèné dávky vzduchových výmen v zariadení spolu s hygienickými po¾iadavkami. Ïal¹ím veµkým problémom medzi mnohými dizajnérmi je kontrola rýchlosti prúdu v potrubiach tak, aby som nepristúpil k pridávaniu neèistôt do vetracích kanálov a odtiaµ, aby sa minimalizoval hluk a odpor prietoku. Èo má plnú predstavu o podmienkach vedúcich v kancelárii poèas prevádzky systému. Správne zvolené komponenty systému bez nadmerného rozmeru mô¾u tie¾ ovplyvni» zní¾enie prevádzkových nákladov. V¹etky in¹titúcie a systémy na filtráciu a ventiláciu sú usporiadané podµa presne definovaných ¹tandardov, od teoretických základov a hygienických po¾iadaviek a¾ po odborné skúsenosti. Ka¾dá úloha od spotrebiteµa by sa mala zaobchádza» & nbsp; individuálne. Spoloènosti sa rozvíjajú a existuje niekoµko koncepcií pre mo¾nos» odstraòovania prachu z pracovných staníc, od niektorých a¾ po ekologické.