Emigracia veukej britanie

V súèasnej dobe sa èoraz viac µudí dostalo do hraníc svojho vlastného sveta. Túto operáciu zabezpeèujú aj otvorené hranice s vhodnej¹ími ¾ivotnými podmienkami pre Poliakov, ktorí sa rozhodli presunú» na západ.

Táto situácia vám v¹ak spôsobuje urèité problémy. Majú inú povahu. Tak¾e existujú problémy spojené s oddelením rodín - obaja man¾elstvá a rodièia s de»mi. Okrem toho existuje aj jeden problém súvisiaci s pou¾ívaním dobrých a oficiálnych my¹lienok.

Mnohí µudia sa zaoberajú administratívnymi zále¾itos»ami, ako je registrácia die»a»a (kde by sa malo robi», registrácia alebo obèianstvo. V priebehu sporu vzniká aj väè¹í problém, ktorý by mal Súdny dvor vyrie¹i». Prvá vec, ktorá vyvoláva otázku, je to, s èím by mal Súdny dvor zaobera». Poµské právo (najmä v rodinných veciach tu zanecháva urèitú slobodu. Druhá téma sa odzrkadlí vo vz»ahu k príslu¹ným dokumentom. Ka¾dá z nich by v¹ak mala by» prelo¾ená do jazyka krajiny, v ktorej je súdny proces zaistený.

Znamená to, ¾e na¾ivo je to, ¾e správny jazyk a právny jazyk sú na konci ¹pecifické, ¾e s nimi nemô¾e zaobchádza» ka¾dý prekladateµ. Dobrý preklad musí obmedzi» nielen doslovný preklad textu, ale tie¾ zohµadni» ¹pecifickos» konceptuálneho aktu. Èasto je pravda, ¾e dané slovo vo vzdialenom zákone má osobitné miesto.

Takéto preklady zahàòajú nielen právne akty, ako sú zákony, predpisy alebo smernice, ale aj notárske listiny, znalecké posudky, pracovné správy, stanovy právnických osôb alebo iné dokumenty, ktoré mô¾u vytvára» príklady v súdnych sporoch.

V klube na uvedené skutoènosti sa nám zdá vhodné poukáza» na to, ¾e k bezpeènej¹iemu u¾ívanie tlmoèníka, ktorý má dobré znalosti právnej terminológie a pochopi» "ducha zákona" v oblasti, v akom jazyku sa prelo¾í text a v regióne, ktorý produkoval dokument. V zostávajúcom prípade je pre nás urèite negatívne dôsledky ...