Ergonomicka skrioa

Dlho oèakávaná jar sa blí¾i. Preto nielen dúfam, ¾e prídete o niekoµko kilogramov navy¹e, ale aj o výmenu ich stravovacích ¹týlov. Teplej¹ie poèasie nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa vzdali »a¾ko stráviteµnej diéty zalo¾enej na tele a mlieènych výrobkoch a aby sme sa uistili, ¾e ¹aláty nám ponúkajú.

vitamíny©aláty sú skutoènou vitamínovou bombou. Dávajú nám v¹etky komponenty potrebné pre správnu prevádzku systému. Poliaci sú stále ochotní pou¾íva» ¾ivoèí¹ne produkty ochotnej¹ie. To je dôvod, preèo toµko na¹ich krajanov trpí kardiovaskulárnymi ochoreniami. Koronárna choroba, ateroskleróza a hypertenzia sú stále jednou z dôle¾itých príèin smrti u star¹ích µudí. Èastej¹ie jes» ¹aláty a minimalizova» ¾ivoèí¹ne produkty minimalizujú riziko chorôb zo zoznamu.

stráviteµnos»Zelenina je omnoho citlivej¹ia ako mäso a mlieène výrobky. V tráviacom systéme sú menej èasté, vïaka èomu sa po pou¾ití cítime lep¹ie. Zelenina má alkalickú reakciu na rozdiel od mäsových výrobkov. Vïaka tomu nevytvárajú rozhovory s pálením záhy a hyperaciditou. Diéta zalo¾ená na konzumácii ¹alátov je preto zdrav¹ia a pohodlnej¹ia pre poµský potravinársky projekt.

Jednoduchos» prípravyPríprava ¹alátov nie je krehká, najmä ak máme správne vybavenie. Elektrický rezaè zeleniny ich robí veµmi rýchlymi. V¹etko, èo musíte urobi», je vybra» zeleninu, ktorú potrebujeme na dosiahnutie ¹alátu, rozdrvi» pomocou stroja, zamie¹a» a mrholi» citrónovou ¹»avou. Za pár minút sme zdravé a kalorické jedlo.

kalorickáPred príchodom pekných a teplých dní stojí za to strati» tuk nahromadený poèas zimy. Najúèinnej¹ím spôsobom, ako získa» vá¹ sen, je ís» na diétu zalo¾enú na zelenine a ¹alátoch. Rýchlo zistíte, ¾e mô¾e ¾i» o nieèo viac ako staré poµské bigos a bravèová kotleta. Èo je veµmi dôle¾ité pripravi» lahodný ¹alát by nemal by» ¹pecialista v kuchyni. V¹etko, èo potrebujete, je vynaliezavos» a myslenie. Je to v¹etko, èo chceme, z ktorých zlo¾iek vytvoríme vlastný chutný a prírodný ¹alát.