Fakturaeny program zadarmo

Fakturaèný program vám umo¾òuje zobrazi» rôzne typy fakturaèných dokladov v rýchlej, »a¾kej a ¹truktúrovanej forme. Modul Comarch ERP Optima Invoices je extrémne nízky. Vïaka tomu mô¾ete svoje dokumenty vlo¾i» do voµnej meny.

Táto aplikácia je vo veµkej synchronizácii s novými systémovými modulmi Comarch. Údaje sa aktualizujú v rámci celku, èo robí úètovnú slu¾bu jednoduchou. Vïaka funkènosti (mo¾nosti predaja a nákupu, výmena dokumentov na internete je tento prvok najzaujímavej¹ou príle¾itos»ou na trhu spomedzi úèinkov tohto modelu.Dodatoèný nástroj, ktorým je okno vyhradených predajov, vám umo¾òuje predlo¾i» v¹etky rady a materiály týkajúce sa daného dodávateµa. Je to veµa funkèných rie¹ení pre úètovníkov. Toto usporiadanie má navy¹e tlaèovú funkciu. To v¹etko vytvára, ¾e telo veµmi uµahèuje prevádzku spoloènosti alebo podniku a má príjemnej¹iu prácu.Program Comarch ERP Optima Invoices je ideálny najmä pre deti a malé podniky, kde úètovné oddelenie nie je silné a zamestnanci sú u¾itoèní pre spoluprácu a úµavu. Takýto fakturaèný modul funguje ako èasopis pre odpisovanie a fakturáciu uµahèuje prácu µuïom a obmedzuje mo¾nos» robi» chyby. Program umo¾òuje rýchlo vystavova» faktúry spolu s ich okam¾itou korekciou a tlaèou.Softvér na fakturáciu Comarch ERP Optima vám umo¾ní: vystavova» predajné a nákupné faktúry, fiscalizova» pre jednotlivcov, spracúva» v¹etky transakcie v PLN a cudzích menách, vystavova» opravné dokumenty (úpravy: mno¾stvo, údaje, hodnota-cena, sadzba DPH, zµava atï. , nákup a predaj s výberom ¹tandardných foriem úhrad (prevodu, od¹kodnenie, hotovos» a ïal¹ích, ktoré urèí klientský softvér a vedenie registra pomoci a dodávateµov.