Fi kalna pokladoa

Pokladnica nie je nièím novým ako elektronické zariadenie, ktorého koncom je registrácia obratu a vý¹ka dane, ktorá je splatná z maloobchodného predaja. Zaznamenávanie príjmov prostredníctvom registraènej pokladnice (fi¹kálnej spravidla vykonávajú podnikatelia, ktorí predávajú tovar / slu¾by za prácu fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos». Existuje v¹ak katalóg fotografií z pou¾ívania pokladnice.

Ide predov¹etkým o daòových poplatníkov, ktorých obrat z predaja (v kontakte s fyzickými hlavami neprekroèil sumu dvadsa» tisíc zlotých v starom daòovom roku. Pomocou by mala by» skutoènos», ¾e existujú urèité èinnosti, ktoré musia by» v¾dy zaznamenané v pokladnici, a to bez ohµadu na vý¹ku obratu. Ide predov¹etkým o dodávku kvapalného plynu, èastí motora, èastí prívesov / návesov, rozhlasových a televíznych zariadení, slu¾ieb osobnej dopravy, prepravy osôb a ich bato¾iny, daòového poradenstva, právnych slu¾ieb a mnohých nových.Pred zakúpením pokladnice sa musíte uisti», ¾e práca, ktorú robíme, vy¾aduje pokladnicu. Nepotrebujeme ho zastupova», keï predávame predmety, alebo ponúkame slu¾by spoloènostiam alebo organizáciám, verejnej správe a miestnej samospráve. Fiskálna pokladòa v krakove je tie¾ predajným miestom, keï poskytujeme slu¾by aj pre fi¹kálne zariadenia. V prípade akýchkoµvek pochybností vám kvalifikovaný personál poradí a vysvetlí pravidlá týkajúce sa povinnej pokladnice.

Treba poznamena», ¾e napríklad autoservisy nemusia by» vybavené fiskálnymi vreckami vo formách, keï ich predáva tovar v aute. Preèo? Vzhµadom na skutoènos», ¾e v danej situácii poskytujú iba slu¾bu, nepredávajú tovar. Ak v¹ak uká¾eme, ¾e musíme kúpi» pokladòu, oèakávame »a¾kú voµbu, preto¾e na trhu existuje veµa typov. Pri nákupe je najprv potrebné venova» pozornos» tomu, èi výrobca prístroja má rozhodnutie ministra financií, ¾e typ pokladnice spåòa po¾iadavky a technické zákony, ktoré je potrebné urobi» s pomocou nákupu pokladne.Ak sme kúpili pokladnicu, musíme uvies» aj jej fi¹kalizáciu. Do 7 dní od dokonèenia danej práce musíme tie¾ pamäta» na to, aby sme sa dostali na finanènú kanceláriu na podobnej tlaèi. Malo by sa pamäta» na to, ¾e nesprávne zaznamenávanie mô¾e vies» k strate na úµavu, strate 30% dane na vstupe pri nákupe spolu s predajom zaznamenaným v evidenènej sume - a¾ do okamihu registrácie, trestno-daòové sankcie.Pomoc s nákupom pokladne mô¾ete získa». Je to 90% z èistých cien (bez DPH, najviac 700 PLN za ka¾dú hotovos» deklarovanú na zaèiatku registrácie. DPH odpoèítaná z poslednej faktúry sa mô¾e odpoèíta».