Fi kalna tlaeiareo emar

Ak prevádzkujete re¹tauráciu, bar, kaviareò alebo rýchle obèerstvenie s kastrólmi, táto správa je pre vás. Od roku 2015 majú v¹etci µudia v Poµsku gastronomickú predajòu, tie¾ známu ako „malá gastronómia“ má za cieµ registráciu predaja prostredníctvom pokladne bez ohµadu na veµkos» jej obratu.

V podnikaní v stravovacích zariadeniach mô¾eme stretnú» prvé dva typy zariadení: fi¹kálnu pokladnicu, t. J. Zariadenie fungujúce nezávisle a fi¹kálnu tlaèiareò, ktorá musí by» pripojená k poèítaèu s predajnou aplikáciou, preto¾e nemô¾e vlastni» ani klávesnicu. Toto nové rie¹enie sa podáva v obrovských re¹tauráciách alebo re»azcoch rýchleho obèerstvenia. Malé priestory jednoducho nie sú poèítaèovými programami, ktoré slú¾ia zákazníkom na jednotlivých stoloch.Fi¹kálna pokladnica pre gastronómiu by mala by» menej dôle¾itá, mala by ju odli¹ova» od be¾nej pokladnice a zlep¹ova» prácu èa¹níkov alebo hostiteµov, ako sú: zvý¹ená pevnos» na krytie a ¹pina, odolná batéria, rýchla výmena papiera, intuitívne a »a¾ké slu¾by alebo výtlaèok rýchleho príjmu, zákazníka, ktorý dychtivo èaká pri stole na individuálne vyrovnanie. Ïal¹ou výhodou je mo¾nos» ulo¾enia elektronickej kópie potvrdenky, ktorá umo¾òuje uklada» výtlaèky, napríklad na zmluvu o pamäti, èo uµahèuje ich uchovávanie po dobu piatich rokov podµa zákona.Fi¹kálna pokladnica pre gastronómiu by mala by» optimálna veµkos», èo umo¾òuje jej úzke pou¾itie na pult alebo pri stoloch, a po tom v¹etkom pres»ahovanie priestorov a µahký a jednoduchý dizajn. Softvér pre gastronómiu umo¾òuje hlboké sledovanie predaja a dlhé èitateµské úètovníctvo, prièom nákup pokladnice má pre mnohých zaèiatoèníkov jednu z naj»a¾¹ích nákladov, tak¾e stojí za to doda», ¾e s niekoµkými podmienkami mô¾ete zorganizova» a¾ 90% ceny hotovosti. Je tie¾ dobré pozrie» sa na pokladòu pre gastronómiu, dúfajúc, ¾e to skontrolujeme a vy¹kolíme µudí z my¹lienky, ¾e sa to pokú¹ame a súhlasíme s programami, ktoré slú¾ia re¹tauraèným miestam.