Fialovy vianoeny stromeek

ArthroNEO

Hlavnou vianoènou výzdobou je vianoèný stromèek, nedáva rovnaké pochybnosti. V¹etci buï pred vianoèný alebo ©tedrý deò ozdobi» vianoèný stromèek s farebnými ornamentami, svetla a re»aze, èasto visie» na tom, ako torty a koláèiky pôvodného typu, ktoré sa neskôr najmlad¹í navrhnutý podjadaj±. Premý¹µali ste niekedy o tom, kto je vianoèný stromèek a preèo je to tak dôle¾ité vianoèné tradície?

Existuje veµa teórií, ktoré svedèia o tom, odkiaµ pochádza tradícia vianoèného stromu. Okrem iného sa vyskytujú, ¾e zdobenie stromu je minulos»ou po oslave dòa màtvych v Ríme, okrem toho, ¾e ide o symboliku rajského dreva v Edene. Ale v nieèom bli¾¹om k na¹im èasy bol Martin Luther veµkým podporovateµom zdobenia ihliènatého stromu v èase Vianoc, práve tvrdením, ¾e zdobenie stromu s papierovými dekoráciami a jablkami by symbolizovalo opätovné stretnutie èloveka s Bohom. Tento zvyk sa u¾ roz¹íril po celom svete. Mo¾no poveda», ¾e to nie je len v Poµsku, ale aj vo výnimoèných európskych krajinách, zatiaµ èo v Amerike je vianoèný strom veµkou výzdobou vïaka nemeckej iniciatíve.

V súèasnej dobe u¾ je to preè od bývalého przystrajania vianoèného stromu v segmentoch papiera a jabåk, obliekanie vianoèný stromèek na zaujímavé èaèky, re»aze a svetla. Okrem toho iba na povrchu za posledných 30 rokov, mô¾ete zada» veµké zmeny v módnej vianoèný stromèek. Tak, oni boli veµmi be¾ná prax bola obloha strom v prútených ozdoby, re»aze boli èasto ruène vyrábané viazané dohromady okraje farebného papiera a osvetlenie boli svieèky pripojené pomocou ¹peciálnych príchytiek (ako si mô¾ete µahko odhadnú», nie ¾e by bol èas fire. Potom prútené ozdoby boli z veµkej èasti nahradené v prvej guµôèky napodobni» vzhµad zvierat alebo hraèky, a navy¹e boli tak zvané anjela vlasy, alebo zlato alebo striebro visí re»azca a tenké pramene z vlny, ktoré o¹etrené potrebné chápa» so snehom. Teraz, keï viete, rôzne vzory a farby vianoèných ozdôb je »a¾ké popísa», ale do znaènej miery dominujú odtiene zlatej, èervenej a mladých, ktorí sú uvedení s dovolenku.

V priebehu rokov sa v histórii vianoèného stromu, ako aj µuïom, objavujú nové trendy v oblasti trendov, ktoré hovoria o jeho výzdobe. To sa v¹ak nezmenilo, preto¾e od Lutherovho obleèenia, ktoré je dôle¾ité vo veciach vianoèných stromèekov, tento systém veµmi zapustil koreò v kultúre Vianoc, takisto necháme príle¾itos», aby sa èoskoro nepre¹iel.