Historia domacich spotrebieov

Pri prevádzke re¹taurácie by kuchyòa mala by» vybavená znaèným mno¾stvom profesionálnych zariadení, ktoré zlep¹ia a urýchlia prácu zamestnancov. Nákup vhodných nástrojov závisí, aspoò vo veµkej miere, od dopytu alebo typu menu.

V je potrebných mnoho re¹taurácií, ktoré ponúkajú tradièné poµská drvièa ponuky do kapusty, zeleniny, preto¾e to je fakt, preto mnoho tradièných poµských jedál. V prísnych cateringových spoloèností a malých re¹taurácií typicky funguje tento malý, ruèné, obyèajná skartovaèka, vytvorený z plastu alebo z dreva, vïaka ktorému si mô¾ete tie¾ pripravi» inej zeleniny, napr. Uhorky èi mrkva, z ktorých väè¹ina kuchári, okrem iného, èerstvé ¹aláty. So zvý¹enou dopytom potrebova» ïal¹ie zariadenia, so vstavaným motorom a elektrickým pohonom. Rastú a èasto sa nachádzajú v úzkych výrobných závodoch alebo farmách.

Tento drviè je extrémne odolný hardvér veµké triedy, ktorý je definovaný ako tie va¹e slu¾by. Toto zariadenie sa okrem iného vyjadruje, motor bubna alebo kovového telesa a malé sklz, po ktorom sa pohybuje strúhaným kapusta. Veµmi bázické postranné brity sú vyrobené z nerezovej istí, ktorý & nbsp; mô¾e navrhnú», po dlhú dobu. Iste ¾i» drviè poskytované na ¾iados» nových prídavných prvkov, ako je napríklad. Vàtaèka, ktorá pomô¾e zní¾i» kapusta hlavu v polovici a udr¾a» manuálnu prácu. Vo vz»ahu k potrebám, alebo si mô¾ete kúpi» spú¹»aè, ktorý bude poskytova» drvenie plátky ostatnú zeleninu, rukovä» s kolieskami, tak¾e mô¾ete µahko pohybova» zariadení alebo ïal¹ie ¹títy. ©títy majú dôraz na type reze - tak¾e mô¾u poskytnú» µahké kusy, èipy alebo plátky. Ak v¹ak potrebujeme iba strúhanú kapustu, tradièný ¹tít je pre nás dostatoèný.