Hnede vlasy

Moja netera zvlá¹» má rád hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a písa» ju tie¾. Oèividne sa to podieµa na tom, ¾e chce, aby to vyzeralo perfektne, mô¾e zariadi» jeden penis asi tak desa»krát, v¾dy nosi» zariadenia na strihanie vlasov, alebo klip na ne. Najpopulárnej¹ia ¹kolská produkcia a práca s nimi. Jej posledné stvorenie, princezná vtip, bola navy¹e zábavná a musela ma» skvelé vlasy a obleèenie. Pri kontakte moja matka prepletla svoje malé copánky s dátami v nich stuhami. Potom toto oèarujúce dievèa povedalo nie, nie, nie e¹te raz. Áno, urobím to v kuèere ... a zaèalo. ©tyridsa»pä» minút filmovania tie¾ ich modelovanie. Vyzerala krásne ako dobrá kráµovná. A¾ potom, ako sa niekedy stane s aristokratmi, zmenila si svoju myseµ veµmi rýchlo. Bez predpokladu, ¾e uplynulo viac ako dve hodiny od zaèiatku prípravy na výrobu. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku, zatiaµ èo vo svojom jazyku to bol moment oveµa viac "nieeee, samozrejme nechcem, ako si nepamätám aristokratov, do akej miery ju doruèuje". Vyna¹la nový úèes, vlasy boli zviazané v podobe voµnej koky. Samozrejme, ako sme u¾ povedali, v súèasnosti ¹tudujeme pri plánovaní jej vlasov a naposledy sme i¹li veµmi dobre. Jej matka bola na jednej strane od druhého a v momente bola plná.

Hallu ForteHallu Forte Riešenie problémov s haluksami

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá