Iados o miesto vykonu prace

Jedným z najdôle¾itej¹ích prvkov priemyselnej bezpeènosti je pomoc µudského ¾ivota.Je zrejmé, ¾e správne chyby vedú k najväè¹iemu poètu udalostí aj doma - ako aj v knihe. V¹etka na¹a moc - zdanlivo jednoduchá a malá - nám spôsobuje chyby.

Mô¾e sa týmto udalostiam vyhnú»?Samozrejme, za predpokladu dobrej prípravy pracoviska, dokonca aj za najzaujímavej¹ie okolnosti. Samozrejme, ako v kabíne pre domáce lekárstvo, musíte nájs» náplas» a elastický obväz, samozrejme v pozadí zamestnania & nbsp; musíme ma» prístup k najdôle¾itej¹ím zdrojom pomoci.Tie sú rovnaké pravdepodobne hasiaci prístroj alebo hasiaci rú¹ka - ktoré sú lep¹ie ako rad hasenie po¾iaru, ktorý vytvára nenapraviteµné ¹kody a bezprostredné riziko pre µudské zdravie alebo bývanie. Ak pracujete v byte èelí výbu¹nú zónu alebo vysoké riziko vzniku po¾iaru - tak¾e posledný názor na mòa u nich v¾dy zdvihol hasiaci prístroj dostatoènej veµkosti pre umenie a odvrátenie nebezpeèenstva.

Je isté, ¾e sa nemô¾ete vyhnú» istým situáciám a spozna» sa sami - èo by sme mali robi» v takejto situácii?Väè¹ina nariadení a nariadení predpokladá evakuáciu µudí - a navy¹e niekedy cenný majetok, a volanie príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako sú hasièi, polícia, ambulancia alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Vo svetle zákona je by» hos»om dôle¾itou hodnotou a ¾iadna suma peòazí alebo hodnota tejto témy nestojí za straty na ¾ivotoch ani za vá¾ne ¹kody na zdraví. Pokúste sa vyhnú» riziku alebo sa s òou zaobera» na poµskej ruke - bez toho, aby ste sa ohrozili!