Integrovany napajaci zdroj 64

Napriek tomu, ¾e v ka¾dom dome je jednoduchý prístup k rôznym zdrojom energie, mô¾e niekedy vstúpi» do priestoru v napájacej sieti. To je druh vecí, na ktorý musíte v¾dy by» pripravený, pravdepodobne sa takisto musí sta» aj v budove, kedy a pri príle¾itosti, ktorá pokryje èas» dodávateµa energie. V takých okamihoch, keï nie je elektrická energia, by sa malo núdzové osvetlenie zapnú» v zariadení. Je to obzvlá¹» dôle¾ité, keï budova nie je hluchá a pracovníci v nej budú ma» v takej pozícii, aby èo najskôr opustili tmavý interiér budovy.

Takéto osvetlenie súvisí s pou¾ívaním príslu¹ných zdravotných a bezpeènostných predpisov, ktoré by mali by» zahrnuté do akéhokoµvek objektu, bez ohµadu na to, èi existuje. Za jeho pozornos»ou je práve zdôraznenie chodieb a núdzových východov. Tieto svietidlá preto pou¾ívajú minimálne napätie, hoci je tak silné, ¾e tak cesta k východu, kedy aj piktogramy boli pochopiteµné pre ¾eny, ktoré sa budú sna¾i» opusti» objekt.Stojí za to vidie», ¾e takéto svietidlá sa mô¾u predáva» v ¹irokej ¹kále obalov, obdå¾nikových aj oválnych. Vïaka tomu mô¾u by» µahko prispôsobené konkrétnej budove a spoliehajú sa na skutoènos», ¾e budú fungova» správne tam, kde sú in¹talované.

Veµmi èasto sa takéto osvetlenie okam¾ite doruèuje piktogramami, ktoré informujú o výstupe z evakuácie a o tom, ktorý smer, ktorý má nasledova», aby bol schopný dosiahnu» èo najskôr. Ka¾dý dom, ktorý je vyzdobený v tomto type osvetlenia, dá hlavám, ktoré v òom le¾ia, väè¹í pocit istoty. Dokonca aj preto, ¾e v reálnom ¾ivote ohrozenia sezóny, µudia budú môc» udr¾a» zvy¹ok a okam¾ite sa pohybova» rie¹i» èo najkrat¹í spôsob, ktorý bude hovori» s ním.