Jedlo na telefone

https://neoproduct.eu/sk/vivese-senso-duo-oil-zachrana-vlasov-proti-vypadavaniu-vlasov/

V poslednej dobe sme mali Valentín, preto som sa rozhodla pripravi» takú prí»a¾livos» pre moju priateµku. V projektoch som mal veèeru s dvoma chodmi a dezert podávaný v skupine vín a vonných svieèok z konkrétneho obchodného domu. Prvý nápad - mu¹le. Veµmi cenné jedlo, ale aj komplikované, preto¾e mu¹le potrebujú by» dobre vyprá¾ané, aby si z nich vybral chu».

Bohu¾iaµ, kuchár je od mòa v podstate priemerný. V obsahu by som mohol poveda», ¾e zaèiatoèník, preto¾e to bude takmer pravda. Objavil recept na tieto pieskoviny na internete. Bohu¾iaµ bol problém s pochopením polovice textu, preto¾e v¹etko bolo vytvorené v angliètine! No, jednoducho som sa nevzdal, vlo¾il som v¹etko do prekladateµa a plánoval som prvok podµa intuície kuchára (èo som jednoducho nemal. Rozhodol som sa, ¾e dám tieto mu¹le obklopené zeleninou. Zabudol som v¹ak, ¾e musíte najskôr odobra» túto zeleninu a odstráni» ju. Otvorila sa stresu, preto¾e pódium bolo e¹te menej a ja som bola vysoká na farme. Zaèal som rozrába» zeleninu, len som chcel zasiahnu» prst ... Ale ako jediný mu¾, ktorý som sa nevzdal. Pozrel sa na plán - zeleninový rezaèka. Tak¾e to bol skutoène hit. Nie je to trochu, ¾e som u¹etril pár minút na rezanie, tak¾e som sa nemusel bá», ¾e mô¾em pou¾íva» krájaè. Keï to celá vec existovala, dal si mu¹le. V¹etko bolo presne vyprá¾ané, samozrejme, ako na obrázku z internetovej karty, na ktorej som na¹iel recept. Napriek tomu som zabudol, ¾e stále vyrába polievku. Rýchlo som vyskoèil do blízkeho obchodu s kyslou polievkou v pohári a hodil ho do hrnca a potom som ho len opeèoval. Pre dezert sa zmrzlina vyrábala pred mraznièkou. Je dobré, ¾e som sa predtým motivoval, aby som to urobil, preto¾e by som u¾ nemohol niè robi». Musím prizna», ¾e v okamihu, keï mi zachránil zeleninovú no¾nicu, som zachránil veèeru s dvoma chodmi. Dievèa bolo zaèaté a vynikajúce obdiv k mojim kulinárskym zruènostiam.