Kierzow pravny preklad pdf

Mini-Market Insoft je rovnaká pokladnica pripravená pre obchody, ktoré sú spravované z centrálnej kancelárie siete. V¹etky personálne aktivity v obchode sú zamerané na spotrebiteµský servis a predaj a ïal¹ie èinnosti sú automatizované a redukované. Obchod softvér PC-Market Insoft v základni a Mini-Market Insoft v továròach sú rie¹enia vytvorené v prípade servisu siete vlastných obchodov, alebo vykonáva» èinnos» v tvare fran¹ízy. V tomto rozdelení plní úlohu charakteristického bodu pre rie¹enie Mini-Market softvér PC-Market.

Vïaka tejto kon¹trukcii máme mo¾nos» automaticky pou¾íva» prvky µudí a funkènos» softvéru PC-Market. Centrála siete mô¾e vykonáva» prácu ka¾dého skladu, vykonáva» analýzy a následne rozhodova» o prekládke obchodu s tovarom, správou sortimentu a cenami.

Èo znamená systém Mini-Market Insoft?Systémový panel Mini-Market Insoft, ktorý ¾ije na zariadeniach urèených na dotyk. Èlánky mô¾u by» urèené aj ich parametre mô¾u by» prijaté, mô¾ete im da» fotografie.

Vïaka zadávaniu zásielok na centrále a kontrole správnosti dodávok v obchode pri zachovaní zberateµov u¹etríte veµa èasu.

Podpora pre vernostné systémy, ktoré sú podporované zµavami a bodmi. Pravidlá sú definované centrálne a èítanie karty automaticky schvaµuje pravidlá rabatov pri transakciách.

Systém pokraèuje v náhµade stavu tovaru v reálnom èase, tak¾e sa mô¾ete rýchlo rozhodnú» o dodatoènej dodávke alebo prevode tovaru medzi obchodmi.

Program Insoft Mini-Market podporuje viacjazyèné schopnosti, ktoré umo¾òujú zavedenie jednotného systému pre v¹etky obchodné re»azce bez dôvodu na konci, kde sa nachádzajú.

Mini-Market Insoft správy celé obdobie, vrátane aké záujmy mali obrat, koµko peòazí je vo vreckách v niektorých obchodoch, aké ziskové rozpätie by zarobili na predanom tovare.