Labky gynekologa

Gynekológia ide celú cestu. Existujú nov¹ie prostriedky pre otázku µudského tela. Èoraz menej invazívne a e¹te presnej¹ie. Vá¾nym problémom medzi pohlavne stykovanými ¾enami je rakovina krèka maternice, ktorá je v raných ¹tádiách objavovania úplne vylieèiteµná.

nutresin

Aj keï v úspechu si v¹imnete ru¹ivé príznaky, ktoré mô¾u by» výsledkom takejto choroby, mali by ste sa okam¾ite zaregistrova» u ¹pecialistu na kolposkop, aby ste vylúèili ochorenie. V dôsledku nedostatku záva¾nosti so symptómami mô¾e uterinný roztok ¾i».

Takáto ¹túdia je postavená s pou¾itím kolposkopu. Nie je to niè viac ako mikroskop so zrkadlom. Spekulum sa vlo¾í do po¹vy vhodným prostriedkom na kontrolu reakcie, ktorá prevláda v po¹ve. Tento mikroskop si kúpi ten posledný, aby získal trojrozmerný efekt a tie¾ zväè¹il vzhµad a¾ na desa»násobok, tak¾e gynekológ bude schopný správne preskúma» vaginálnu a krènú stenu, aby dôsledne posúdil, èi existujú nejaké zmeny. Mali by ste by» pripravení na vyhµadávanie. Gynekológ Vám pravdepodobne poradí, ako sa chráni» pred testom. V prvom rade je to úµava od sexuálneho kontaktu aj z gynekologických skúseností tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením.

®ena, ktorá je prebudená kolposkopom, zvyèajne pracuje na individuálnom gynekologickom kresle. Takéto vy¹etrenie zvyèajne trvá niekoµko a¾ niekoµko minút. Ak sú výsledky znepokojujúce, gynekológ mô¾e nariadi» odstránenie èasti maternice, mal by by» zní¾ený o urèitú úroveò od akejkoµvek sexuálnej aktivity, preto¾e bude silné cíti» veµmi »a¾ké nepohodlie. Ergonomické parametre sú tie¾ dôle¾ité pre úspech tohto nástroja, preto¾e ide o pracovný nástroj.