Lieky na du evne poruchy

V ére e¹te vy¹¹ieho toku informácií a medzinárodných transakcií alebo korporácií, èoraz dôle¾itej¹ou otázkou hrajú v¹etky typy prekladateµov aj ¾eny, ktoré prekladajú materiál z urèitého jazyka do nového. Rozli¹ujeme medzi niekoµkými typmi finanèných alebo právnych prekladov, ako aj samotnými prekladateµmi, ktorí sa s nimi zaoberajú.

Pokiaµ ide o základný typ, t. J. Súdne preklady, sú vytvorené súdnymi prekladateµmi, ktorí sú tie¾ takzvaní dôvera verejnosti. Preklad tohto variantu je po¾adovaný súdnymi písomnos»ami, procesnými dokumentmi, ¹kolskými dokladmi, osvedèeniami, spismi o obèianskom stave, osvedèeniami a navy¹e ïal¹ími sociálnymi a dostupnými dokumentmi.

Potom mô¾eme poskytnú» ¹pecializované preklady. Osobitné kompetencie a oficiálne certifikáty pre prekladateµov, ktorí sa s nimi hrajú, sa tu nevy¾adujú. Av¹ak tím alebo daný prekladateµ, ktorý hrá s prekladom takýchto posolstiev, by mal by» odborníkom alebo by» kompetentný v danej veci. Okrem aktuálneho tímu by mali by» ¹pecialisti a korektori, ako napríklad právnici, IT ¹pecialisti alebo in¾inieri.

Vo v¹eobecnosti sa preklady mô¾u vz»ahova» na prakticky ka¾dú disciplínu ¾ivota. Je v¹ak dôle¾ité rozli¹ova» pomerne málo tých najznámej¹ích, medzi ktorými je najpravdepodobnej¹ia po¾iadavka od pravdy. Obvykle existujú právne texty, ako sú zmluvy, listy o úmysle, rozsudky, notárske listiny a záruky z obchodov.Potom mo¾no rozli¹ova» hospodárske a bankové preklady, v¹eobecne ekonomické. Zahàòajú v¹etky správy, programy a výzvy na financovanie zo strany EÚ, podnikateµské plány, kreditné karty, bankové predpisy atï.

Prekladajú sa aj obchodné dokumenty, ako sú dopravné a nákladné doklady, reklamné a marketingové materiály, colné predpisy, v¹etky s»a¾nosti a dohody EÚ.

Vedµa nich sú èasto technické a IT publikácie, napr. Návody na stroje a príslu¹enstvo, prezentácie, správy, dokumenty od stavebného oddelenia, lokalizácia softvéru, technická dokumentácia, u¾ívateµské pokyny pre poèítaèové programy.

Nakoniec si pamätáme na lekárske texty, ako sú záznamy z klinických ¹túdií, záznamy pacientov, zoznamy zdravotníckych a laboratórnych zariadení, vedecké texty, vlastnosti liekov, letáky a texty z balíkov liekov, registraèná dokumentácia nových liekov.