Modelovanie vlasov mu skeho pohlavia krok za krokom

Moja neter sa zvlá¹» miluje hra» si s vlasmi, je mo¾né màtvica jej póry pri jej èesanie. Zároveò je skutoène odhodlaná, ¾e ak chce, aby celá vec vyzerala ú¾asne, mô¾e urobi» pä»krát pradlo, ale nakoniec ju umiestni na zariadenia na èistenie ¹tetín, alebo ju zasekne. Najviac miluje ¹kolské predstavenia a robí im to. Jej nová úloha kráµovnej zlého bola tie¾ originálna a vy¾adovala dokonalý úèes a obleèenie. Spoèiatku matka prepletala svoje malé stuhy so stuhami, ktoré boli k nim pripevnené. Potom tento ú¾asný jedenás»roèný povedal nie, nie, a nie znova. Uvidím veµa v mojej kuèeravé vlasy .... tak to zaèalo. Polhodina pretaktovania a odnesenie. Vyzerala krásne ako dôle¾itá princezná. Iba vtedy, keï sa stretne s rozmaznanými dievèatami, skoro sa opä» zamyslela. Nemusíte poveda», ¾e od zaèiatku predstavenia uplynulo asi dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom ¹týle to znie takmer niè ako "nieeee, naozaj nechcem, nepamätám si niè ako princezná, ktorá je jej otrok veµa". Opýtala sa nového úèesu, jej vlasy boli roztrhané v èasti voµnej koky. Preto¾e, samozrejme, ako sme u¾ povedali, máme u¾ prax pri upevòovaní vlasov, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka bola na jednej strane pripravená z ïal¹ieho a krátkeho èasu.

Vlasy pre dievèatá