Modna prehliadka paris 2017

V sobotu bola pripravená uká¾ka najnov¹ej kolekcie miestneho výrobcu odevov. Podujatie prilákalo ¹irokú ¹kálu divákov, ktorí chceli skontrolova», èo dizajnéri pripravili na zmierovacie obdobie. Medzi divákmi sme mohli vidie» aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Prehliadka bola spracovaná v najmen¹om a v¹etko ¹lo bez preká¾ok. Na ceste sme mohli obdivova» modely, ktoré predstavujú nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. Ich úlohy boli pou¾ité len èisté a µahké tkaniny s veµkými, farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i novinári sa páèili najviac vzdu¹né, farebné maxi sukne v celkom hotové háèkovanie. Boli tie¾ pote¹ení èipkou, romantickými ¹atami a blúzkou s ozdobami a vy¹ívanými bikinami. Pre malé obleèenie, návrhári navrhol pre dievèatá, okrem iného, pletené klobúky s »a¾kými kolotoèe, zdobené èipkou a farebné kvety.Po prehliadke sa sna¾í ponúknu» krásne svadobné ¹aty pripravené pre moderné veci. ©aty boli zaplatené osobe, ktorá musela zosta» v anonymite. Okrem toho sa dra¾ilo veµa obleèenia a obleèenia z najzaujímavej¹ej zbierky. Príjmy zo súèasnej aukcie budú pou¾ité na vytvorenie sirotinca. Treba zdôrazni», ¾e spoloènos» ochotne podporuje rad ¹»astných a priateµských akcií. Jeho majiteµ u¾ opakovane umiestnil svoj vlastný tovar do aukcií, prièom predmetom aukcie bola aj náv¹teva ktorejkoµvek továrne.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e posledná kolekcia pôjde do bodov u¾ zaèiatkom mája. Okrem toho informoval, ¾e spoloènos» zva¾uje otvorenie internetového obchodu, v ktorom by boli zbierky k dispozícii iné ako v stacionárnych podnikoch.Jeho odevné znaèka patrí medzi najkomplexnej¹ie nápojov, odevných výrobcov na svete. Ukazuje niekoµko tovární v celom regióne. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, väè¹inou v moderných µudí tie najlep¹ie krajèír, krajèírky a dizajnéri. Èo je to ten správny èas, toto meno je kolekcia v spolupráci s významnými poµskými návrhármi. Tieto zbierky dáva» veµký zhodnocovanie kurzu, ktorý znovu pred zaèatím ukladania, u¾ pripravil jeho ranné prestávku v dlhých radoch. Táto kolekcia, ktorá zmizne dobrý deò.Èlánky tejto spoloènosti z mnohých rokov sú veµmi obµúbené medzi u¾ívateµmi, a to aj v tuzemsku, ako aj v zahranièí. Zdá sa, ¾e písanie o nej nehovorí o sile odmien, ktoré dostala, a ktoré kontrolujú, èi sú konce najvy¹¹ej hodnoty.

Pozrite si vlastný obchod: Jednorazové obleèenie