Na eistenie il

Magnetické filtre sú úplne novým obsahom v oblasti èistiacich kvapalín z èastí. A sú to ¹tandardné rie¹enie úspechu olejov a navy¹e chladiacich kvapalín. Magnetická filtrácia je obzvlá¹» hospodárna, efektívna a ekologická.

Magnetické filtre sú do znaènej miery údaje na ochranu priemyselných ústredných vykurovacích zariadení, ako aj teplej vody. Zároveò sú urèené na ochranu chladiacich a vykurovacích zariadení, ako aj na v¹etky typy zariadení, ktoré sú in¹talované v diskutovaných zariadeniach. Magnetické filtre primárne chránia pred kontamináciou tuhých èastíc. Magnetické filtre hµadajú centrálnu váhu, aby sa zabránilo po¹kodeniu in¹talácie a zariadení v nej nain¹talovaných. Okrem toho zvy¹ujú úèinnos» in¹talovaných magnetizátorov. Dávajú mo¾nos» zní¾i» náklady na prevádzku alebo údr¾bu zariadenia a zní¾i» odpor prúdenia vody alebo kvapaliny v kon¹trukcii.Magnetický filter má mnoho výhod a zároveò veµa aplikácií. S magnetickými filtrami sa mô¾ete stretnú» na vodovodných in¹taláciách (vodovodné in¹talácie, v uzavretej stavbe, s pou¾itím jednotlivých zariadení napájaných pou¾iteµnou vodou (napríklad práèkou, v zariadeniach s núteným obehom.Pri výbere správneho magnetického filtra sa zamerajte predov¹etkým na parametre procesu. Ide najmä o povahu, druh procesnej kvapaliny, mno¾stvo a silu zneèistenia a efektívnos», ktorú chceme dosiahnu», a oèakávanú úèinnos» filtrácie.V magnetickej filtrácii nie je ¾iadny koncový materiál. Pracovné prvky filtra mô¾u by» vyèistené a samotné magnetické filtre majú nízky prietokový odpor. Niektoré magnetické filtre majú schopnos» zachytáva» èastice s výkonom men¹ím ako 1 mikrón. Zneèistenie z filtra sa vykonáva na polosuchých plochách, tak¾e strata kvapaliny je oveµa men¹ia. Magnetická filtrácia v¹ak zvy¹uje vy¹¹ie investièné náklady. Po prvé, náklady na magnetický filter sú extrémne ten¹ie ako v úspe¹nosti ¹tandardných membránových filtrov. V pravidle sa vyskytuje ¹pecifická porucha magnetických filtrov, ktorá sa obzvlá¹» rýchlo eliminuje v dôsledku ¹irokého zní¾enia prevádzkových nákladov.