Nakup pokladne a fiscalization

Aby obchod mohol zarobi» dobre, nemal by len ponúka» celú ¹kálu produktov a pozrie» sa na správne miesto, ale aj efektívne fungova». Výpadky v knihe, èi u¾ veµké pre niekoµko desiatok metrov frontov, sú schopné úèinne vystra¹i» zákazníka, ktorý aj keï sa rozhodne nakupova» naraz, nabudúce sa mu bude vyhýba».

K efektívnemu fungovaniu obchodu prispieva mnoho faktorov: profesionálni a dobre prepojení zamestnanci, distribúcia tovaru, èistota a poriadok, silná a efektívna fi¹kálna pokladnica a prakticky nekoneèné mno¾stvo detailov. Ak teda chceme, aby ná¹ vlastný obchod dosiahol èo najvy¹¹ie mo¾né výsledky, stojí za to venova» pozornos» týmto detailom. & Nbsp; Obchod fi¹kálnej pokladnice by mal by» charakterizovaný jednoduchou slu¾bou, tak¾e typ existuje v podobe, ako rýchlo a ako obsluhova» zákazníka.Pracovníci by mali by» vy¹kolení najprv, namiesto toho, aby skonèili s mno¾stvom vody, oèakávajúc, ¾e to bude pre nás príli¹ veµa. Èlovek by ich mal tie¾ pova¾ova» za subjektívne, aby sa mohli identifikova» s jednoduchým pracoviskom. Nedostatok tejto identifikácie mô¾e prinies» situáciu, ¾e keï ich necháme z dohµadu, prestanú pracova» podµa oèakávania. Osobný výber je v¹ak dôle¾itý: stojí za to zamestna» zamestnancov, ktorí sa osobne prispôsobia. Niè nie je tak zlé na brandingu ako na konfliktoch medzi posádkou. Nezabudnite vy¹koli» ka¾dú osobu zo slu¾by pokladne.Polièky s materiálom by mali by» rozmiestnené tak, aby si zákazníci mohli medzi sebou voµne prechádza» a aby fronta neparalyzovala dopravu. Celá skladová zóna by sa v¹ak mala realizova» v prostriedkoch umo¾òujúcich pozorovanie zamestnancom - kráde¾ sa bohu¾iaµ deje v Poµsku veµmi èasto, dokonca ani monitorovanie v¾dy nepomô¾e, preto¾e za zákazom nemô¾eme zakáza» zákazníkom vstup do obchodu, napríklad v mikine, ktorá zabraòuje identifikácii zlodeja. Nezanechávajme fi¹kálne pokladnice bez starostlivosti. Na pokladni by mala by» v¾dy jedna ¾ena.Je mimoriadne dôle¾ité, aby bol obchod v poriadku. Je to neprijateµná situácia, keï je sklad neporiadok, neviete, kde je v¹etko, na policiach a podlaha je pokrytá prachom a posledný hlavný zápach je sotva mo¾né pova¾ova» za príjemný. Pamätajte si, ¾e vo fi¹kálnej mene boli zvyèajne slabé mince, tak¾e som mohol strávi» zvy¹ok na klientovi a sledova» stav rolky, na ktorej sa stláèajú potvrdenky.Ka¾dý majiteµ obchodu by mal z toho vyvodi» situáciu, pokiaµ sú v¹etky uvedené otázky zahrnuté do finanèných výsledkov. ©»astie a funkèná pokladnica, tak¾e nie v¹etko - obchod, aby sa dobre fungovalo, bude tie¾ vy¾adova» jeho prevádzku.