Nebezpeeenstvo vybuchu metanu

Smernica ATEX v poµskom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Obmedzuje sa na výrobky uvedené do prevádzky v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu. Príslu¹né výrobky musia spåòa» prísne po¾iadavky nielen z hµadiska bezpeènosti, ale aj ochrany zdravia. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

V súlade s ustanoveniami príslu¹ného normatívneho aktu, úroveò bezpeènosti a okrem toho postupy posudzovania, ktoré sú s ním spojené, do znaènej miery závisia od stupòa nebezpeèenstva pre ¾ivotné prostredie, v ktorom bude ¹peciálny nástroj vyrába».Smernica ATEX stanovuje prísne po¾iadavky, ktoré musí konkrétny výrobok spåòa», aby sa mohol potresta» v potenciálne výbu¹nej atmosfére. A aké zóny to znamená? V prvom rade hovoríme o baniach z èierneho uhlia, kde je vysoká pravdepodobnos» explózie metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX má podrobné rozdelenie zariadení na kvalitu. Sú tam dvaja. V triede sú zariadenia, ktoré sú uvedené v podzemí bane av priestoroch, ktoré mô¾u by» ohrozené explóziou metánu. Druhá skupina je nasmerovaná na zariadenia, ktoré sú pripojené na nasledujúcich miestach, ale ktoré mô¾u by» ohrozené výbu¹nou atmosférou.

Táto smernica stanovuje základné po¾iadavky pre v¹etkých µudí pracujúcich na povrchoch podliehajúcich nebezpeèenstvu výbuchu metán / uhoµný prach. Dôle¾ité sú aj dôle¾ité po¾iadavky, ktoré mo¾no nájs» v harmonizovaných èastiach.

Treba ma» na pamäti, ¾e riady, ktoré sa pou¾ívajú v potenciálne výbu¹ných priestoroch, by mali by» oznaèené znaèkou CE. Identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu by sa malo vráti» za znaèku, ktorá by mala by» veµká, viditeµná, neznièiteµná a jednoduchá.

Notifikujúci orgán skúma celý bezpeènostný systém alebo jedno zariadenie, prípadne zabezpeèuje spoluprácu s aktuálnymi návrhmi a po¾iadavkami smernice. Treba tie¾ pripomenú», ¾e od 20. apríla 2016 bude súèasná smernica nahradená novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ.