Negativne emocie toho eo to je

Ka¾dý z nás má niekedy hor¹ie momenty, niekedy depresívne alebo znepokojujúce. Tieto postavy sú èasto výsledkom zlých a stresujúcich udalostí v poµskom apartmáne, pre ktoré nemáme vplyv. Smr» blízkej osoby, strata priateµa, rozvod, choroba, strata alebo zmena práce - mô¾e by» mnoho dôvodov pre du¹evnú katastrofu. Je typické, ¾e pod vplyvom takýchto situácií sa cítime zahltení, depresívne a smutné. V¾dy by takýto stav mal prejs» sám o sebe skôr alebo neskôr. Ako kona», ak sa naozaj nestane?

Cítite sa neustále depresívne a ohromené, zlé ¹táty ¾ijú nepretr¾ite po celé tý¾dne? Usporadúvate stratený kontakt so známymi osobami alebo zanedbávanie va¹ich cieµov? Pamätajte, ¾e nie ka¾dá rana sa uzdravuje. Niekedy by sme mali ma» profesionálnu pomoc - s tým nie je niè zlé. Keï dôsledky negatívnych udalostí nadobudli kontrolu nad va¹im bytom, mô¾e by» u¾itoèná aj klinika du¹evného zdravia.

V prostredí, ako je psychiatrická klinika, existujú odborní a certifikovaní lekári (psychológ, psychiatr, sexológ, psychoterapeut. Mô¾ete poèíta» s ich kvalitou pre kompetentnú konzultáciu a pomoc. Na rozdiel od názorov verejnosti, pomoc týchto lekárov nie je vyhradená len pre µudí s »a¾kou du¹evnou chorobou - naopak - ka¾dý, kto má dlhodobé za»a¾enie s akýmkoµvek problémom v psychologickom priemysle, by mal by» tam - aj keï symptómy nie sú veµmi zlo¾ité. Neberúc do úvahy zlú náladu mô¾e spôsobi», ¾e choroby ako depresia a neuróza sa vyvinú. Významne bránia výskytu pacientov a sú úplne vylieèiteµné, terapia sa mô¾e vyskytnú» tak dlho.

Pri prvom termíne na klinike du¹evného zdravia sa budete môc» stretnú» s psychológa na konzultaènej schôdzi. Takéto vymenovanie je zamerané na diagnostiku, poskytovanie pomôcok a urèenie ïal¹ích krokov, ktoré mo¾no pou¾i» napríklad na odkázanie na psychiatra alebo na psychoterapiu s lekárom.