Neopravneny softver v spoloenosti kde sa ma sprava

¥udia, ktorí organizujú stravovacie kampane, veµmi dobre vedia, aké dôle¾ité je rýchlo a profesionálne slú¾i» zákazníkovi. Zvyèajne v silných a èasto nav¹tevovaných priestoroch, kde je veµa objednávok, je µahké omylom alebo prehliadnu». Správny softvér, ktorý zlep¹uje prácu re¹taurácie, baru alebo nového stravovacieho miesta, výrazne uµahèuje prácu, èo zvý¹i spokojnos» nielen klienta, ale aj zamestnanca. Èo by mal charakterizova» takýto program?

Inovatívny dotykový panel je urèite inovatívnym rie¹ením. Vïaka súèasnej fáze slu¾by je program urèený na absolútne minimum a súèasne je ¹kolenie osoby, ktoré má prevádzkova» tento program, energické a pokojné. Dobrá intuícia bude veµa pozornosti, najmä preto, ¾e väè¹ina µudí bude slú¾i» softvér. Od posledného spustenia je potrebná modulárna programová kon¹trukcia, ktorá umo¾òuje prispôsobi» svoju úlohu po¾iadavkám majiteµa re¹taurácie alebo baru.

Takýto program by mal nielen zlep¹i» prácu, ale aj poskytnú» zamestnávateµovi príle¾itos» kontrolova» èas praxe a formu slu¾by zamestnancov. Odporúèa sa udr¾iava» hladkú výmenu vz»ahov medzi izbovou slu¾bou, kuchyòou a mana¾mentom, ako aj zavedením nových jedál, cenovými zmenami alebo bonusovými alebo zµavovými programami pre stálych zákazníkov. Flexibilita pri zosúladení potrieb pou¾ívateµov je obrovskou výhodou takéhoto softvéru. Program gastro pos, ktorý má v¹etky uvedené vlastnosti a veµa nových, je nápoj z nejefektivnej¹ích projektov tohto modelu na námestí. Tam je potom veµká cesta pre majiteµov pizzerie, doma s rýchlym obèerstvením alebo re¹tauráciami. Komplexná obsluha celej miestnosti, výrazné zlep¹enie komunikácie medzi jednotlivými skupinami µudí v bare a jednoduchos» zavádzania zmien sú výhodami, ktoré by mali presvedèi» ka¾dého podnikateµa, ktorý si uvedomuje, ¾e sa v oblasti stravovania oboznámil s týmto plánom.