Neplodnos kde lieei

Neplodnos» je stále obrovská dráma pre páry, ktoré hµadajú die»a. Vytvorenie ich najvy¹¹ieho sna, alebo tú¾ba ma» deti, je nemo¾né. Tento stav, ktorý zle ovplyvòuje vozovku v kontakte. A napriek »a¾kostiam, stojí za to bojova» za odstránenie tohto bodu. Existuje mnoho príèin neplodnosti, av¹ak len dobrá diagnostika dá odpoveï, èi pár hµadajúci die»a je ¹anca prekona» tieto hry.

Diagnóza neplodnosti sa predpokladá z lekárskej anamnézy, ktorú lekár robí s párom, ktorý hµadá die»a. To je dôle¾ité, preto¾e problém neplodnosti sa týka ¾eny aj priateµa. Poèas pohovoru sa ¹pecialista pýta veµa otázok, v posledných intímnych otázkach. Lekár sa okrem iného spýta pre systém ¾ivota, choroby a lieky. Aby sme sa pripravili na takúto konverzáciu, stojí za to zisti», èi va¹i rodièia alebo starí rodièia mali primerané problémy a èi sme stratili individuálne choroby, ako napríklad cukrovku. Akonáhle lekár zozbiera v¹etky potrebné údaje, zaujme stanovisko k potrebným testom. Stojí za to zdôrazni», ¾e èlovek by mal by» schopný podstúpi» diagnostiku, preto¾e je veµmi príjemné odstráni» neplodnos». Staèí urobi» analýzu spermy. Jeho koniec mô¾e vidie» pár 24 hodín po vy¹etrení. Prvá snímka svadby je urèi» úroveò hormónov, ktoré sa podieµajú na reprodukcii. Táto otázka sa zvyèajne koná ráno, preto¾e pacient musí ¾i» pôst. Jeho výsledok predkladá ¹pecialista, ktorý s párom rozhodne. Táto fáza sa navy¹e vykonáva u µudí, keï analýza spermy nevykazovala ¾iadne abnormality. Ïal¹ím krokom je príprava zobrazovacích testov pre ¾enu. Ich smer je hodnoti» pravidelnos» reprodukèných orgánov. V prípade, ¾e osoba vykonala históriu uskutoènenej operácie, je v súèasnosti mimoriadne dôle¾itá.

Mnohí odborníci èasto odporúèajú, aby ¾eny sledovali cyklus predtým, ako navrhnú inú metódu výskumu. Je to jeho starostlivos», ¾e veµa písa» o povahe neplodnosti problémy.