Odpisy poeitaeovych programov

Ka¾dá re¹taurácia musí poskytova» svojim klientom najvy¹¹iu kvalitu slu¾ieb a ponúka im to, èo oèakávajú. Absolútne adekvátny personál a vhodné vybavenie pomô¾e poslednému, obzvlá¹» pre ka¾dú kuchyòu v re¹taurácii.

Zariadenia pou¾ívané v stravovacích zariadeniach musia, samozrejme, robi» správne po¾iadavky, predov¹etkým hygienické po¾iadavky, v tomto prípade by mali pou¾íva» príslu¹ný certifikát umo¾òujúci spojenie s jedlom. Zariadenia by mali by» vyrobené zo ¹irokej ¹kály materiálov, ako napríklad nehrdzavejúcej ocele alebo nových materiálov, z ktorých sa èastice nedostanú do potravín.

Re¹taurácia bude vhodnými zariadeniami rôznych typov, ako je mlynèek na mäso, t.j. vlk, buï tento krájaè. Náhodou mô¾e by» 612p krájaè, ideálny pre re¹taurácie. Krájaè je univerzálny nástroj urèený na nový typ jedla - od vylieèených mäsov a¾ po zeleninu. Umo¾òuje tie¾ rezanie vo veµkom rozsahu hrubých plátkov. Prídavný prítlaèný prvok vám umo¾òuje meni» rezanie dokonca aj hrotov bez obáv o po¹kodenie prstov pri rezaní.

Krájaè, kedy a iné zariadenia musia poskytnú» pohodlie a dobrú pracovnú úèinnos». Zariadenia pou¾ívané v stravovacích zariadeniach, najmä ako napríklad krájaèe, by mali ma» primeranú ochranu, napríklad pri ochrane proti náhodnému zapnutiu. Zabezpeèí im tváre, ktoré im slú¾ia. Je veµmi cenné necha» nádobu demontova» alebo prístup k jej pracovným mno¾stvám by bol dobrý - vïaka tomu bude pomaly konzumovaný a udr¾iavaný èistý. Na druhej strane je to krásne, aby sa zachovali urèité hygienické podmienky.

Zariadenia, dokonca aj tie najdokonalej¹ie, chcú z èasu na èas trvajúce slu¾by a èasto aj opravy. Preto napí¹te o rie¹eniach osvedèených výrobcov. Pre týchto výrobcov by nemal by» problém, aby mali prístup k ïal¹iemu príslu¹enstvu, ktoré zvy¹uje funkènos» zariadenia.