Pau alna suma a pokladoa

Niekoµko faktorov ovplyvòuje hodnotu pokladnice. Po prvé, drah¹ie fi¹kálne zariadenia sú tie, ktoré majú veµa ïal¹ích, u¾itoèných funkcií. Ak budeme závisie» na tom, ¾e urobíme dobrý nákup a súèasným nevyu¾ívame príli¹ veµa, dôkladne premý¹µajte o tom, ktoré práce sú, èi budú potrebné a èo mô¾eme da» odís».

Nikto nemá rád preplati». Je obvyklé, ¾e hµadáme najlacnej¹ie mo¾nosti, keï èelíme potrebe kúpi» daòové zariadenie. Samozrejme, vy¾adovali to isté, aby boli pevné, dokonalé a jednoduché na pou¾ívanie. To sa niekedy stáva, ¾e dobré vybavenie nie je populárne a lacné nie je v¾dy úspe¹né. Správne vybraná pokladòa je v¹ak pravdepodobne lacná, keï v¹etci uspokojí na¹e oèakávania. Èasto sa mô¾eme stretnú» aj s výhodnými zµavami, kde bude najlacnej¹ia pokladòa kvalitnej¹ia.

Pokladòa, ktorá podporuje podnikanieMnohé faktory ovplyvòujú cenu fi¹kálneho zariadenia. Dôle¾itým prvkom je poèet zariadení. Poïme sa zamyslie», èi je na¹a pokladòa len pre nás, aby sme vydávali potvrdenia a tlaèové správy, alebo vykonáme nejakú analýzu alebo kompiláciu. Ak má pokladnica uµahèi» riadenie podniku, efektívnej¹ia fi¹kálna tlaèiareò mô¾e by» spojená s prenosným poèítaèom a sedie» na údajoch zakódovaných podµa jeho názoru. Èo niè iné nie je fi¹kálna pokladòa, je dos» drahá. Pozrime sa, aké sú ¹ance na finanèné zariadenia navrhnuté predávajúcim a premý¹µame, ktoré z posledných funkcií budú pre nás dobré.

Ïal¹ou mimoriadne dôle¾itou súèas»ou je kapacita databázy PLU, t. J. Ulo¾eného tovaru a slu¾ieb. Èím viac práce sa má zachráni», tým vy¹¹ia je cena. Preto len vo veµkých supermarketoch nevidíme malú a najlacnej¹iu pokladòu, ale veµké zariadenie, ktoré vlastník firmy zaplatil od 3000 do 8000 zlotých. V obchodoch s obrovskou komoditou je takéto fi¹kálne zariadenie nevyhnutné, ale na¹a spoloènos» naozaj chce urobi» skutoène veµkú pokladòu? Ak budeme predáva» len niekoµko desiatok materiálov, nemáme v úmysle túto hodnotu zvý¹i» na niekoµko tisíc, malá fi¹kálna suma nám bude staèi».

Netrpezlivý spotrebiteµLacné pokladnice èasto tlaèia príjmy príli¹ pomaly. Preto neexistuje ¾iadne pravidlo, ale èasto sa to stáva. Ak máme najmä veµa zákazníkov, tento nedostatok bude celkom ru¹ivý.