Plan hodin a pracovnej hygieny tudenta

V¹etka spoloènos» je zodpovedná za to, ¾e si pamätá na bezpeènos» svojich zamestnancov. Predov¹etkým sa zaoberá spoloènos»ami, ktoré vyu¾ívajú zlé materiály v jednoduchých rolách. Zdravie a zarábanie µudí, ktorí pracujú za takýchto podmienok, by mal by» chránený zamestnávateµom.

"Nariadenie ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych po¾iadavkách na dôveru a pracovnú hygienu v kombinácii s mo¾nos»ou výbu¹nej atmosféry vyskytujúcej sa v pozadí" oèakáva, ¾e zamestnávateµ vypracuje dokument o ochrane proti výbuchu. Nepochybne sa to zaoberá len spoloènos»ami, ktoré zaobchádzajú s horµavými materiálmi, ktoré mô¾u so vzduchom pracova» s výbu¹nou atmosférou. Takéto látky mô¾u tie¾ obsahova» kvapaliny, plyny, ako aj extrémne jemné tuhé látky, t.j. prachy.

Pri pou¾ívaní nebezpeèných a horµavých látok, s ktorými sa dotýkajú pracovníci, musia by» izby v nebezpeèenstve výbuchu ¹pecifikované v poradí èísel. Ak sú u¾ uvedené, pozrite sa na nariadenie ministerstva uvedené v úvode.

Ide o to, aké materiály má zamestnávateµ pripravi». V odseku 4.4 nariadenia sa uvádza, ¾e vykonáva dokonalé hodnotenie rizík, ktoré závisí od perspektívy výbu¹nej atmosféry. Toto sa nazýva "hodnotenie rizika", ktoré okrem iného vytvára ïal¹ie prvky:

a pravdepodobnos» výbu¹nej atmosféry,b mo¾ný èas výskytu výbu¹nej atmosféry,c pravdepodobnos» ¾ivota a aktivácia zdrojov vznietenia, ako je elektrostatický výboj,d zariadenia, obsahy a zmesi pou¾ívané zamestnávateµom,krivky medzi nimi sa navzájom ovplyvòujú,e oèakávaná veµkos» vplyvu mo¾ného výbuchu.

Je dôle¾ité zvá¾i» susedné miestnosti, ktoré mô¾u by» nejakým spôsobom spojené s otvormi do miest ohrozených výbuchom, a to aj prostredníctvom vetrania. V prípade nebezpeèenstva nebudú obaja milí.

Po dokonèení úplného hodnotenia rizika je zamestnávateµ zodpovedný a spolu s výnimkou nariadenia vytvori» dokument o ochrane proti výbuchu.

Dokument ochrany proti výbuchu musí by» kombinovaná s niekoµkými významnými dielmi obsahova» zoznam vecí a vyhlásenie o µudí, ktorí chcú zamestnávateµ potrebuje na splnenie svojich povinností. Medzi kµúèové prvky dokumentu patria: zoznam rizikových oblastí a zdrojov vznietenia, opis prípravkov, aby sa zabránilo výbuchom, je rekon¹trukcia dátach dokumentov, opis z horµavých materiálov, posúdenie rizika výbuchu, výbuchu mo¾ných scenároch, ako aj doklady. Dokument o ochrane pred výbuchom by mal obsahova» aj grafické systémy a systémy zariadení.

V mieste, kde je dokumentácia správne pripravená, stojí za to vyu¾i» pomoc ¹pecialistov. Rast a zdravie µudí sú v¹ak najdôle¾itej¹ie a stojí za to ma» garanciu, ¾e urobili hodnotenie rizika dobre.