Po iadavky na postavenie pokladnika

Èasto nájdeme v obchodoch vybavenie pozície pokladníka v podobe moderného poèítaèa - èasto s dotykovou obrazovkou - a fiskálnej a tradiènej tlaèiarne alebo vstavanej v èítaèke èiarových kódov. Takéto rie¹enia sa najèastej¹ie uplatòujú v celých obchodoch a obchodoch, ktoré idú na výstavbu obchodov.

V nich je veµa produktov, ceny výrobkov sa èasto menia a niektoré výrobky sa zvyèajne predávajú aj pri objednávaní. Z tohto dôvodu existuje potreba poèítaèových záznamov predaja a predajných transakcií produktu presunutím cez èítaèku kódov a kliknutím na jedno tlaèidlo v poèítaèi.

Táto komputerizácia nie je v¾dy v¾dy potrebná. Napríklad, ak budeme musie» pracova» s malým obchodom v okolí, so zeleninou alebo s obchodom s veµmi charakteristickým sortimentom, takáto computerizácia bude zbytoèná. V pozícii, kedy objednávame niekoµko alebo desiatky kusov jedného výrobku raz za dva tý¾dne a keï¾e sa typ sortimentu nezmení veµmi èasto, potrebujeme len fiskálny novit. Staèí, ak strávite sortiment na niekoµkých alebo desiatkach skupín, ka¾dý z nich má samostatný ¹títok PLU a ¹títky s hodnotami na ka¾dom jednotlivom produkte. V prípade, ¾e existuje veµa tohto druhu, nie je to veµmi »a¾ké v práci, a je ochotný strá¾i» v¹etky ¾eleznice v krajine za ceny alebo èasti polo¾iek.

Pokladòa pre malý obchod s nehnuteµnos»ami je nevyhnutnou podmienkou daòového úradu. Ak má obchod urèitú úroveò príjmov, potom musí tento pokrm vzia». Majiteµ obchodu, hoci podlieha povinnosti registrova» túto pokladòu a pou¾íva» ju pri ka¾dej transakcii, má výbornú voµbu, pokiaµ ide o typ pokladnice. Vïaka úspechu malého obchodného domu je dobré vybra» ten najjednoduch¹í, najlacnej¹í pokladnièný model, ktorý nemá príli¹ veµa funkcií a je jasne pou¾iteµný. Mô¾eme predpoklada», ¾e to sú pre nás najdôle¾itej¹ie zákony pri zakúpení pokladne a ¾e sa dlho nezmenia.