Po iadavky na stroje vlastnej vyroby

Veµký a µahký priemysel potrebuje stroje pre veci. Stroje mô¾u by» bohaté, ale musia by» dobré jednosmerné spojenie. Musia by» schopní získa» osvedèenie a musia by» schválené úradom technickej in¹pekcie na èítanie. Tieto dve ¾elania sú absolútne nevyhnutné.Èo robi», ak sa pri nákupe neuskutoènila certifikácia stroja, náhodou v dôsledku veku stroja (to bolo vykonané v rokoch, preto¾e neexistovali ¾iadne takéto po¾iadavky, alebo predavaè nám neposkytol príslu¹né osvedèenie?

https://hydr-o.eu/sk/

Ak nemáme certifikát, mô¾eme ho odnies» zo zariadenia. V tomto zmysle musíte nájs» spoloènos», ktorá je oprávnená poskytnú» certifikát. Certifikáciu stroja predchádza skutoèná analýza schém, ktoré máme. Preto predstavujú elektrické, kon¹trukèné, pneumatické a hydraulické kon¹trukcie, ktoré je potrebné získa» spolu s podpornou dokumentáciou. Ak nemáme takúto dokumentáciu, bolo by si naja» certifikovanú firmu, ktorá obnoví schémy (iba jedna, obnovenie systému bude stra¹ne drahé, tak¾e keby sme niekedy kúpili stroj bez schém, zamyslite sa dvakrát. Po analýze dokumentácie, ak nie je ¾iadna preká¾ka, sa certifikácia uskutoèòuje.Certifikácia strojov je potom len prvým skokom na ceste, aby ste získali sto percent bezpeèného stroja. Po certifikácii navrhuje pre in¹pekciu pozva» úrad technickej in¹pekcie. Ak to povolí Úrad pre technickú in¹pekciu, mô¾eme umo¾ni» zamestnancom pracova» na stroji. A ak chceme ma» záruku, ¾e poµská organizácia je taká bezpeèná, navrhujem, aby ste vykonali audit minimálnych alebo základných po¾iadaviek.Certifikácia strojového zariadenia a audity po¾iadaviek na svetlo a audity základných po¾iadaviek je oblas»ou èinnosti tej istej spoloènosti. Pri audite minimálnych po¾iadaviek alebo základných po¾iadaviek sa pripravujú podobné kontroly ako pri certifikácii. V¹etky systémy a dokumentácia výrobcu sú okrem toho po¾iadané o pokyny na pracovisku a bezpeènostné rie¹enia. Mnoho spoloèností má takúto mo¾nos», ¾e ak zistí v na¹om prípade nedostatky alebo nedostatky, navrhne vykona» zmeny a zmeny, ktoré nakoniec zlep¹ia zdravie a bezpeènos».