Pokladna elzab

Pokladnica nazývaná pokladnica ako auto si vyžaduje pravidelnú kontrolu. V tomto príklade však musí byť príslušné preskúmanie vypracované najneskôr dva roky od posledného preskúmania alebo fiškalizácie. Prehľad Nového registra, cena Krakova osciluje na stupnici od 100 do 200 PLN s prístupom.

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula Jinx Repellent Magic Formula. Starajte sa o svoju budúcnosť vďaka magickej sviečke

Povinnosť preveriť pokladňu vyplýva zo spoľahlivých právnych predpisov. Právnym základom dvojročného preskúmania registračných pokladníc je § 7 ods. 1 bod 6 v spojení z § 16 ods. 1 nariadenia ministra financií z 28. novembra 2008 o podmienkach používania registračných pokladníc. Spolu so zákonom, a najmä s ustanoveniami článku 61 ods. 3 Trestného zákona, sa nevykonanie alebo predčasné preskúmanie registračnej pokladnice považuje za nesprávne vedenie knihy a hrozí jej uloženie pokuty za daňový trestný čin. Lacnejšou alternatívou dvojročného preskúmania je každoročné presúvanie. Pri revízii registračných pokladníc by ste mali uviesť aj vhodný čas, ktorý je uvedený na základe daňového poriadku. Spolu s čl. 12 ods. 3 tohto zákona sa lehoty stanovené v mesiacoch končia uplynutím posledného dňa moderného mesiaca, ktorý zaručuje prvý deň lehoty, a ak taký deň v dnešnom mesiaci nebol, posledný deň tohto mesiaca.

Povinnosť dohliadať na dátum preskúmania registračnej pokladnice má osoba, ktorá vlastní príslušnú registračnú pokladňu. Pred uplynutím dvoch rokov od poslednej inšpekcie by mal držiteľ informovať servisného technika o potrebe takejto inšpekcie. Technik pokladne by mal vykonať povinnú technickú kontrolu registračnej pokladnice (obdobie 31 dní 4 nariadenia, v podstate registračné pokladnice do 5 dní odo dňa žiadosti používateľa registračnej pokladnice.

Preskúmanie technického stavu registračnej pokladnice by malo predovšetkým skontrolovať: stav všetkých pečatí registračnej pokladnice, stav puzdra, čitateľnosť fiškálnych dokladov, pracovný program, správne fungovanie, stav pamäte a stavu batérie.Aby sa predišlo vystaveniu sankcií z karty daňového úradu, mal by daňovník sledovať termíny pre kontrolu pokladnice.