Pokladne ostre ceny

Mikroskopy umo¾òujú pohµad do mikrosveta, sú to zariadenia vyvinuté na konci pozorovaní extrémne malých objektov, ktorých jemné detaily sú pre neviditeµné µudské oko neviditeµné. Mikroskop sa umiestni pomocou dvoch zostáv zaostrovacích ¹o¹oviek, ktoré sú umiestnené na úèinkoch trubice nazývanej trubica. Súbor ¹o¹oviek, ktoré sú urèené na objekt, sa nazýva ¹o¹ovka. Na druhej strane druhá sada ¹o¹oviek sa nazýva okulárom a spôsobuje pozorovanie. Vnútri trubice, vïaka ¹o¹ovke, je vytvorený do reálneho obrazu, zväè¹eného a prevráteného, ktorý pozorovateµ vníma vïaka okuláru. Vzhµadom na koexistenciu oboch sád objektívov je vnímaný obraz zrejmý, zväè¹ený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy sú typom mikroskopov, ktoré sa majú testova» na nepriehµadných vzorkách. Metalografické mikroskopy zahàòajú svetelné mikroskopy a elektrónové mikroskopy.

Èo mô¾eme vidie» s metalografickým mikroskopom?Mikroskopické testy samotné s pou¾itím metalografických mikroskopov sa poèítajú na získanie vzorky z urèitého produktu a potom na le¹tenie a le¹tenie daného poµa, t.j. metalografická vzorka, ktorá bude po mikroskopickom pozorovaní podrobená mikroskopickému pozorovaniu. Hlavným cieµom metalografického výskumu svetelného mikroskopu je odhalenie ¹truktúry ¹pecifického kovu, ako aj jeho zliatin a defektov neviditeµných voµným okom. Identifikujú diferenciáciu kon¹trukèných prvkov a urèujú ich morfológiu, mno¾stvo, rozmery a distribúciu. Metalografické mikroskopy vám umo¾nia pozorova» rozpad a prelomy kovov. Vïaka presnej implementácii ¹o¹oviek metalografický mikroskop detekuje mikrotrhliny, umo¾òuje vypoèíta» podiel fáz a pozorovania inklúzií a nových materiálových vlastností.