Pokladnieka aba

Výber nového registraèného pokladne pre svoje vlastné meno by mal by» mimoriadne dobre premyslený, najmä ak si chcete kúpi» vybavenie, ktoré nám ponúka mnoho rokov pou¾ívania. Musíme starostlivo premyslie» výber samotnej pokladnice, ale aj samotný proces tlaèe, ktorý zohráva veµmi dôle¾itú úlohu. Ak sa postaráme o v¹etky najdôle¾itej¹ie technické parametre pokladne veµmi opatrne, bude ma» obzvlá¹» vá¾ny zisk z ïal¹ích prevádzkových nákladov na¹ej pokladne.

Keï sa to rýchlo spomínalo skôr, veµmi dôle¾itým parametrom, na ktorý je potrebné venova» zvlá¹tnu pozornos», je výber vhodného tlaèového mechanizmu. V súèasnej dobe si mô¾eme vybra» medzi mechanizmami potlaèe ihly a mechanizmami tepelnej tlaèe, ktoré hrajú s e¹te väè¹ou úèas»ou. Ihlové mechanizmy sú veµmi rozpoznateµné a èo je najdôle¾itej¹ie, rozhodne pomal¹ie ako termické zariadenia. Je tie¾ potrebné doda», ¾e na ich správnu èinnos» sú potrebné aj farbiace pásky. Registraèné pokladne, ktoré sú ihlovitými mechanizmami, sú zvyèajne veµmi populárne, a preto venujú pozornos» zákazníkom, ktorí venujú pozornos» hodnoteniu a ostatné technické parametre pokladne opú¹»ajú iný plán.

Posnetová fi¹kálna tlaèiareò zo série je veµmi plachá a rýchlo sa rozvíja. Mierny Nevýhodou & nbsp; je samozrejme to, ¾e je potrebné pou¾i» ¹peciálny termálny papier, ktorý je èasto dôle¾itej¹ia ako dvojnásobok predtým spomenutých ofsetového papiera, zvyèajne pou¾ívané v ihlièkové tlaèiarne. Treba ma» na pamäti aj pre vás, ¾e potlaèené role termálneho papiera sa musí v¾dy nosi» dôstojné podmienky. Na¹»astie stále viac a viac tlaèiarní majú elektronickú kópiu úètenky, ktorý je tie¾ re¹pektovaná finanèným úradom. & Nbsp; & nbsp; Tieto údaje musia by» ulo¾ené & nbsp; za ka¾dých u¾ pä» rokov od posledného okamihu, keï doba finanèný úrad je sila na vykonanie in¹pekcie.

Stojí za to investova» do fi¹kálnych mien renomovaných spoloèností, ako napríklad: posnet. V súèasnosti je tento výrobca schopný ponúknu» najlep¹ie technické parametre pokladne, na ktoré èasto pôsobia atraktívne propagaèné prostriedky.