Pokladniena pokladoa

In vitro (oplodnenie in vitro, najmä posledné rie¹enie pre páry, ktoré ¾iadajú o die»a. Je to stabilný a stresujúci proces, ale veµa ¹»astných párov mô¾e vïaka tomu hra» so svojimi ¾iakmi, aj keï sa nové metódy ukázali ako nespoµahlivé. Postup spoèíva v kombinácii spermií s vajíèkom v laboratórnych podmienkach mimo tela ¾eny.

ArtrovexArtrovex - Zbavte sa bolesti kåbov za 10 dní a nechajte ich voµne sa pohybova»!

Indikácie pre strednú èas» mô¾u ma» príle¾itos» aj v èasti partnera (zní¾ené parametre spermií, a keï sú známe (ob¹trukcia vajíèkovodov, neschopnos» ovulova». Èastou známkou in vitro fertilizácie je idiopatická neplodnos», ktorej príèiny nie sú známe. Pacient musí pred podaním in vitro predlo¾i» súbor laboratórnych testov a partnera pre výskum spermií. Ïalej budúci rodièia musia vyjadri» svoje vedomosti na konci konania. Ïal¹ou formou je hormonálna (farmakologická stimulácia ¾eny ako zvý¹enie poètu dospelých oocytov. Aj drogy ich dávku urèuje lekár jednotlivo, spolu s úspechom predchádzajúcich vy¹etrení pacienta. Ïal¹ím krokom je získanie vajeèných buniek ¾eny v èase urèenom ¹pecialistom. Lieèba konèí v¹eobecnou anestéziou a niekoµko minút. Spoèíva v prepichnutí viditeµných vezikúl v oboch vajeèníkoch ako zhroma¾denie folikulárnej tekutiny obsahujúcej oocyty. Súèasne pacient oznámi koniec spermy (je potrebné zachova» sexuálnu abstinenciu niekoµko dní pred procedúrou. Ïal¹ím krokom je spoji» zhroma¾dené vajcia so spermiami v laboratórnych podmienkach. Embryá vytvorené v poslednej forme sa umiestnia do inkubátora, kde existujú veµké dôvody pre ich rast. Po niekoµkých dòoch sa aplikuje na maternicu pacienta pomocou tenkého katétra. Tento okamih metódy nie je silný, tak¾e nevy¾aduje anestéziu. Po transplantácii embrya by mal pacient zní¾i» fyzickú aktivitu (je potrebná doèasná abstinencia a zlep¹i» jej pokojný ¾ivotný ¹týl. Po dvanástich dòoch musí ohlási» kliniku potvrdzujúcu biochemické tehotenstvo. V piatom tý¾dni po operácii je potrebné spôsobi» ultrazvuk potvrdzujúci tehotenstvo. V prípade poruchy je mo¾né procedúru zopakova» pomocou hotových rezervných embryí. Podµa najnov¹ieho výskumu je úèinnos» in vitro pribli¾ne 40%. Táto lieèba je v¾dy prínosom pre neúspe¹né páry, ktoré hµadajú die»a.