Pokladniene pravne slu by

Nie ste základná alebo vo va¹ej spoloènosti je uvedená pokladòa? Skontrolova»! Povinnos» registrova» predaj v pokladnici je spravidla podmienená podnikmi, ktorí vykonávajú predaj výrobkov alebo slu¾ieb za prácu finanèných osôb (nie spoloèností.

Nariadenie ministra financií zo 4. novembra 2014 zavádza z tohto úèelu niekoµko výnimiek.Kedy budeme môc» pou¾i» odstúpenie z funkcie dr¾ania pokladnice? Po prvé, ná¹ pohyb v predchádzajúcom daòovom roku pri pomyslení fyzických osôb a jednorazových poµnohospodárov nemô¾e trva» oveµa viac ako 20 000. z³. Ak by sme dnes zaèali pracova» v daòovom roku, museli by sme tento vz»ah vypoèíta» vo vz»ahu. Opierajme sa o to, ¾e vý¹ka tohto limitu nie je ovplyvnená príjmom z predaja dlhodobého majetku, vnútorných a právnych hodnôt podliehajúcich odpisom. Povedzme, ¾e takéto transakcie majú by» zdokumentované prostredníctvom faktúry.Postarajme sa, aby existovali situácie, ale ako to bude vhodné zaznamena» predaj v pokladnici a my nebudeme oslobodení, ¾iadny zmysel pre príjmy, ktoré robíme. V prípade predaja okrem iného LPG, spaµovacích motorov a ich èastí, karosérií pre motorové vozidlá, prívesov a návesov, kontajnerov, èastí vozidiel bez mechanického pohonu, súèiastok pre motorové vozidlá (okrem motocyklov, rádiové zariadenia, telekomunikácie a televízia, fotografické zariadenia, výrobky z drahých kovov, tabak a alkoholické výrobky.Potreba registrova» sa na fi¹kálnej sume elzab jota e & nbsp; je tie¾ povinná z akéhokoµvek dôvodu, aby sa predala okrem úspechu niektorých slu¾ieb. Medzi ne patria nové slu¾by, ako napríklad: osobná doprava v automobilovej komunikácii, taxislu¾ba, oprava motorových vozidiel a mopedov, výmena pneumatík, in¹pekcie vozidiel a technické prehliadky, lekárska a zubná starostlivos», právne, kozmetické a kadernícke slu¾by.