Pokladoa bingo xl

Povinnosti pripadajúce na dr¾iteµa pokladnice nezahàòajú len prácu súvisiacu s ich dovozom a daòovou úpravou. Práve naopak, konajú hlavne v neskor¹om období, v ktorom pou¾ívame pokladnicu. Èo potom patrí va¹im vlastným cieµom?

Èo nám daòové právo ukladá ako majetok a pou¾íva pokladnicu?

1. Príjmy, príjmy.

Dôle¾itou otázkou je prijatie potvrdení. U¾ ste poèuli o opatreniach, ktoré by zákazníkom umo¾nili pou¾íva» potvrdenia od predajcov. Odkiaµ pochádzajú tieto akcie? Príjem je symbolom, ¾e daò splatná daòovému úradu bola kúpená na úètoch obchodníka. Nedostatok potvrdenia mô¾e súvisie» so skutoènos»ou, ¾e táto daò nebola zahrnutá. Sme tu, aby sme s liekmi vystupovali ako príklad daòovej a konkurenènej neèestnosti.

2. Denná fi¹kálna správa.

Denná fi¹kálna správa je novou povinnos»ou podnikateµa. Po odchode z ka¾dého dòa (ale aj pred zaèiatkom obchodovania na druhý deò je podnikateµ zodpovedný za správu. V òom bude umiestnená hodnota dane, ktorú má podnikateµ zaplati» daòovému úradu pre jeho sídlo. Simple? Nezabudnite, ¾e táto správa je potrebná v prípade fi¹kálnej kontroly.

3. Mesaèná fi¹kálna správa.

Aj v prípade úspe¹nosti dennej správy je potrebné pripravi» analogickú mesaènú správu. Ide o to, aby sme zohµadnili hodnotu celej dane, ktorú musíme plati» za celý mesiac. Ako by sme mali túto správu robi»? V tomto ohµade je návrh relatívne jednoduchý. Mesaèná fi¹kálna správa musí by» vytvorená do predchádzajúceho dòa v mesiaci, v ktorom sa hovorí.

4. Pokladnica.

Majetok z fi¹kálnej pokladnice sa mie¹a s povinnos»ou zapísa» do práce pokladnice. Je dôle¾ité, aby uvedené záznamy, ako aj v¹etky knihy zostali na pozadí, ktoré sa pova¾uje za be¾nú v blízkosti registraèných pokladní. Samozrejme, ¾e tieto texty budú kontrolované pri vykonávaní fi¹kálneho auditu vykonaného v podniku podnikateµom daòovým úradom.

Zhrnutie: & nbsp; registraèné pokladne & nbsp; majú veµa zodpovedností. Av¹ak tým, ¾e ich prijmeme, máme záruku, ¾e robíme legálne. Mô¾eme µahko dokáza» pri vykonávaní rôznych daòových kontrol vytvorených daòovým úradom.