Pokladoa elzab mini cena

Stretávame sa s registraènými pokladòami v ka¾dom obchode alebo supermarkete - slovom, kde sa uskutoèòuje maloobchodný predaj. Ale najprv. A èo je fi¹kálna pokladòa?

Pokladnica inak nazývaná registraèné pokladne, tak¾e niè iné ako elektronické jedlo, vïaka èomu mô¾eme vidie» pohyb a mieru dobrých daní a DPH z maloobchodného predaja. Na svete existujú fi¹kálne zariadenia, ktoré nemajú fiskálnu pamä» a dáta o obrate sú zaznamenané v cudzej zabezpeèenej pamäti.

V Poµsku sú v súèasnosti pokladnice vyzdobené vo fiskálnej pamäti hodnôt OTP (One Time Programming, ktoré sú jedineèným èíslom, v ktorom sú èisté sumy a dane urèené na vyrie¹enie predajného dòa. Samozrejme, celková suma daòových a hrubých cien sa pripoèíta k poslednej.

Rozdelenie pokladníc.Z dôvodu výstavby registraèných pokladníc sa poèíta s typickými registraènými pokladniami elektronického registra peòa¾ných prostriedkov (ECR, ktoré:- spolupracova» s poèítaèmi;- sú to fi¹kálne tlaèiarne;- sú to poèítaèové registraèné pokladnice;- systémy POS / EPOS (predajné miesto / elektronický predajný bod;- sú pokladnièné terminály.

Systémy, ktoré sa pou¾ívajú v pokladniach, vyènievajú rovnako ako prvé dva systémy:- autonómne systémy (pokladnièný pracovný program a aplikaèný program sa stretávajú v pokladnici, ako napríklad: POS, ECR, plná komoditná základòa PLU, zoznam kódov, názvy komodít priradené listovými symbolmi sadzieb PTU (DPH na materiály a slu¾by;- poèítaèové systémy (èíselná klávesnica chýba v modernej vý¹ke, ale fiskálna tlaèiareò má niekoµko tlaèidiel na vytlaèenie dennej fi¹kálnej správy. Predaj v súèasnej vý¹ke sa vytvára pomocou aplikaèného programu otvoreného v poèítaèi, ktorý tie¾ riadi súbor fi¹kálnych pokynov.

firma