Pokutu za nedodr anie zdravotnych a bezpeenostnych predpisov

Existuje moment, keï sú právne normy vy¾adované registraèné pokladnice. K dispozícii sú posledné elektronické jedlá, µudia na záznamy o výnosoch a vý¹ka dane z nehmotnej transakcie. Za ich nedostatok mô¾e by» zamestnávateµ potrestaný znaènou pokutou, ktorá výrazne prevy¹uje jeho príjem. Nikto nechce kontrolova» riziko a pokuty.Èasto ide o to, ¾e podnikateµská èinnos» sa vykonáva na znaène obmedzenom priestore. Podnikateµ predáva na¹e efekty v stavebníctve, zatiaµ èo v podnikaní to predov¹etkým ukladá a jediný voµný priestor naposledy, kde je stôl. Finanèné prostriedky sú v¹ak rovnako nevyhnutné, keï je v úspechu butiku s veµkým maloobchodným priestorom.Existuje aj v podobe µudí, ktorí majú funkciu v tejto oblasti. Je »a¾ké si predstavi», ¾e zamestnávateµ sa odvoláva na celú fi¹kálnu sumu a na v¹etky prostriedky potrebné na jej veµké vyu¾itie. Na trhu existovali aj prenosné fi¹kálne zariadenia. Sú malé veµkosti, výkonné batérie a µahko sa pou¾ívajú. Vzhµad je podobný terminálom pre platbu kartou. Preto robí jedineèné rie¹enie svojej kariéry v krajine, a potom, napríklad, keï musíme ís» na klienta.Fi¹kálne zariadenia sú tie¾ veµké pre samotných kupujúcich a nielen pre zamestnávateµov. Vïaka vytlaèenej pokladni, ktorá je vytlaèená, má pou¾ívateµ mo¾nos» poda» s»a¾nos» na platenú slu¾bu. V kríze je toto vyhlásenie jedným dôkazom ná¹ho nákupu slu¾by. Existuje tie¾ potvrdenie, ¾e zamestnávateµ vykonáva zákonnú energiu a ponecháva pau¹álnu sumu z predaného tovaru a slu¾ieb. Keï dostaneme mo¾nos», ¾e butikové finanèné polo¾ky sú odpojené alebo ¾ijú nepou¾ívané, mô¾eme to oznámi» aj kancelárii, ktorá podnikne primerané právne kroky voèi majiteµovi. Ohrozuje ho s veµkou vôòou a e¹te èastej¹ie situáciou vo vz»ahu.Pokladnica tie¾ zaobchádza s vlastníkmi na overenie financií v spoloènosti. Na výsledok ka¾dého dòa sa vytlaèí denné zhrnutie a na konci mesiaca dúfame, ¾e vytlaèíme celé vyhlásenie, ktoré nám predstaví, koµko peòazí sme získali podrobne. Vïaka tomu mô¾eme µahko skontrolova», èi niektorý z na¹ich hostí ukradol na¹e peniaze alebo jednoducho, èi je na¹e podnikanie ziskové.

Pozrite si registraèné pokladnice