Polyglot posteuna bielizeo

Teraz musíme da» pár slov o samotnom prekladateµskom procese, ktorý nie je najobµúbenej¹í, preto¾e je »a¾ké uva¾ova» o nieèom, èo je pre väè¹iu èas» javiska tie¾ in¹tinktívne a ani nepozná krajinu. Keï prekladateµ stojí pred výberom slova, nie je ¹anca zavola» ¹peciálnu komisiu, ktorá mu pomô¾e získa» dobré slovo, nemô¾e ho overi» v knihe len preklady, preto¾e neexistuje. Musí tu by» slovo, ktoré bude veµmi podobné jemu. Povedzte si nejaké vety vo svojej mysli a vyberte si ten, ktorý znie pekne. Táto mo¾nos» je len zdanlivo in¹tinktívna. In¹titút tlmoèníka v¹ak vzniká na základe poznatkov a skúseností, ktoré pri»ahovalo viac ako tucet rokov. Vystupuje a vïaka literárnym skúsenostiam - je to o takých triviálnych zále¾itostiach, ako je èítanie kníh pred spaním alebo vykonávanie esejí. Prax s písaným slovom organizovaným celým bytom je veµmi prestí¾na pri rozvíjaní citlivosti na slová a mo¾nosti v ich správnom výbere. Samotný proces fyzického prekladu je pre ka¾dého prekladateµa odli¹ný a závisí od va¹ich preferencií. Takýto kni¾ný proces sa získava z troch úrovní:Prvým je analýza zdrojového textu - prekladateµ sa musí veµa nauèi» o texte, ktorý kupuje na preklad. V súèasnom procese kladieme dôraz na »a¾ké slová, aby sme na¹li potravu v slovníku, znova dôkladne èítame text.Druhý - preklad zdrojového textu do extrahovaného jazyka. Táto podmienka sa veµmi èasto vz»ahuje na prekladovú skicu, ktorá sa v nových fázach tejto doby vylep¹uje. Prvé pozmeòujúce a doplòujúce návrhy, ktoré sa týkajú gramatiky a jazykovej správnosti, potom sa obávajú, ¾e cieµový text má v¹etky prvky pôvodného textu, a ¾e preklad je taký, ¾e je to mo¾né a správne.Tretím a novým krokom je prekladateµská skúsenos», prehµad o riadnej implementácii v¹etkých fáz druhej etapy.Ka¾dý by v¹ak mal tento proces prispôsobi» svojim vlastným záujmom, aby dosiahol èo najvhodnej¹í výsledok.