Popis optickeho mikroskopu

Laboratórne mikroskopy (tie¾ oznaèované ako optické mikroskopy sú mikroskopické nástroje, ktoré pou¾ívajú svetlo, ktoré optický organizmus pou¾íva na napísanie zväè¹eného obrazu pozorovaného objektu. Mikroskopy sa skladajú hlavne zo súpravy optických ¹o¹oviek, od niekoµkých a¾ po desiatky.

https://v-forte.eu/sk/Varyforte - Zbavte sa kàèových ¾íl a u¾ívajte si krásne nohy!

Kde sa pou¾ívajú mikroskopy?Moderné laboratórne mikroskopy sa pou¾ívajú v mnohých vedeckých predmetoch na vyhµadávanie veµmi malých objektov. Profesionálne mikroskopy sa pou¾ívajú v biologických, biochemických, cytologických, hematologických, urologických, dermatologických a klinických laboratóriách v rôznych zdravotníckych zariadeniach. V biológii sa laboratórne mikroskopy pou¾ívajú, okrem iného, v mikrobiálnom výskume a kontrole morfológie buniek a tkanív. Vedecké disciplíny zodpovedné za tieto ¹túdie sú mikrobiológia, histológia a cytológia. Ale v oblasti chémie a fyziky sú mikroskopy u¾itoèné v kry¹talografii alebo metalografii. Geológovia ich pou¾ívajú na analýzu stavby hornín.

Zväè¹enie obrazuTradièné laboratórne mikroskopy pou¾ívajúce prírodné alebo umelé svetlo v optickom poradí (niekedy nazývané svetelné mikroskopy sa niekedy pou¾ívajú vo vzdelávaní ako pomocný vzdelávací nástroj poèas vedeckých tried. Testovaný objekt je pozorovaný okulárom alebo monitorom vïaka pou¾itiu projekèného adaptéra. Maximálna fyzikálna hranica zväè¹enia obrazu v optických mikroskopoch je správna úhlovým rozlí¹ením ¹o¹ovky, ktorá je spojená s vlnovou då¾kou svetla, prièom zmena jasnosti obrazu zodpovedá presnosti ¹o¹ovky. Prvé laboratórne mikroskopy umo¾nili desa»násobné zväè¹enie a v moderných optických mikroskopoch sa dá zväè¹i» viac ako tisícnásobne.