Povinnos rodieov plati vy ivne de om

ATEX je materiál, ktorého hlavným cieµom je stojí za hazard zóny pred vypuknutím. Táto informácia je spojená s celkovými zariadení a ochranných systémov, ktoré v prirodzenom systéme, alebo nepriamo, mô¾e vies» k výbuchu metánu alebo uhoµného prachu. Táto smernica sa vz»ahuje zvlá¹» dôle¾itý dôkaz pre bane, kde je znaène vysoké riziko explózie.

Multilan Active

Tento dokument znamená po¾iadavky atex v oblasti príslu¹ných zariadení. Treba v¹ak poznamena», ¾e ide o v¹eobecné po¾iadavky, ktoré mo¾no roz¹íri» o ïal¹ie dokumenty. Treba v¹ak pripomenú», ¾e osobitné po¾iadavky sa v ¾iadnom prípade nemô¾u lí¹i» od odporúèania.Nápoj námietok atex je potreba skontrolova» a oznaèi» zariadenie alebo ochranný systém z hµadiska súhlasu s bezpeènostnými po¾iadavkami. Takáto kontrola vykonáva notifikaèný orgán a v¹etky zariadenia by mali by» vybavené v pohybe CE, ktoré by malo by» za v¹etko zodpovedné. Oznaèenie CE má za cieµ ovplyvni» bezpeènos» pou¾ívania, ochranu zdravia a ochranu ¾ivotného prostredia.Zariadenia a ochranné systémy by mali by» navy¹e vybavené oznaèením Ex - to znamená odborné oznaèenie ochrany pred výbuchom.Obidva zariadenia, ako aj ochranné systémy, ktoré budú pracova» / umiestòova» v blízkosti nebezpeèenstva výbuchu metánu a uhoµného prachu, by mali by» vyrobené v súlade s technickými informáciami. Sú prezentované na základe analýzy mo¾ných ¹kôd poèas práce. Pri súèasnom spôsobe sa musia pripravi» obidve dobre známe komponenty a komponenty.Zariadenia, ochranné systémy, èasti, podzostavy by mali by» vyrobené z takých materiálov, ktoré by nemohli prida» k zapáleniu ¾iadna úprava. To dokazuje, ¾e nemô¾u by» horµavé a navy¹e nemô¾u chemicky reagova» s výbu¹ným obsahom. To dokazuje, ¾e ¾iadna ¹kola nemô¾e »a¾ko ovplyvni» ochranu proti výbuchu. Chcú ma» trvale koróziu, pou¾itie, elektrickú energiu, mechanickú silu a teplotné efekty.Na konci smernice ATEX sme na konci dòa zná¹ali hodnotu pestovania a µudského zdravia.