Povinnosti zamestnavateua smr zamestnanca

Podµa nariadenia ministra hospodárstva SR 8. júla 2010 o minimálnych po¾iadavkách týkajúcich sa bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, v kombinácii s mo¾nos»ou stretnutia s výbu¹nou atmosférou pri práci (vestník 30. júla 2010 je ka¾dý zamestnávateµ, v spoloènosti ktorého sú zamerané technológie, ktoré ohrozujú výbu¹nú hrozbu, zodpovedný aby vyhovel príslu¹nému dokumentu uvedenému v právnom texte.

Dokumenty ochrany proti výbuchu je dôkaz o ochrane pred výbuchom & nbsp; (skrátene DZPW prísne reguluje prácu v potenciálne nebezpeèných atmosférických podmienkach a kladie rad povinností pre zamestnávateµa, ktorý vy¾aduje k tomu, aby sa minimalizovalo nebezpeèenstvo po¾iaru a výbuchu. Zamestnávateµ je zodpovedný za:- zabránenie vzniku výbu¹nej atmosféry,- zabránenie vznieteniu vo vy¹¹ie uvedenom atmosféra,- obmedzenie negatívnych úèinkov mo¾ného ohniska na zabezpeèenie ochrany potravín a zdravia pracovníkov.

Musíte da» a urèi» bezpeènostné opatrenia. Cenný dokument musí poèíta» pred ¹tartom popisu systematickej kontrole bezpeènostných opatrení, schôdzky tie¾ údr¾bu, posúdenie rizika výbuchu, pravdepodobnos» zdrojov zapálenia, typy metód, zariadení, látok, ktoré sú potenciálnym zdrojom sú odhadované dopady mo¾ných výbuchov. Okrem toho by ste mali pracova» na pozadí oddeli» príslu¹né plochy v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu a urèi» mieru pravdepodobnosti nich stá» pri výbuchu.Zamestnávateµ je nútený poskytnú» minimálne bezpeènostné opatrenia uvedené v nariadení. Dokument by mal by» poskytnutý pred tým, ako zamestnanec poskytne ohrozené pracovisko. Nebezpeèné polohy by mali by» primerane oznaèené ¾ltou trojuholníkovou znaèkou s èiernym prostredím a èiernym nápisom EX umiestneným uprostred. V DZPW zamestnávateµ je povinný poskytnú» v podobe evakuácie, keï nebezpeèenstvo príde.