Preklad dokumentov z mielec

21. storoèie je zlým vývojom dopytu po zostávajúcom type prekladu. Zároveò nemô¾ete by» µahostajní k tomu, ¾e softvérové lokality v súèasnosti zohrávajú významnú úlohu. Èo je v tomto procese?

Niekoµko aktivít prispôsobujúcich materiál potrebám poµského trhu, medzi ktoré patrí softvérový preklad, a teda zruèný preklad správ a softvérovej dokumentácie do daného jazyka, ako aj ich prispôsobenie tomuto jazyku. Toto sa vz»ahuje na takéto my¹lienky ako na úpravu formátu dátumov alebo ako triedi» písmená v abecede.Profesionálna lokalizácia softvéru vy¾aduje zapojenie prekladateµov ¹pecializujúcich sa na IT terminológiu, dokonca aj programátorov a in¾inierov. Jazykové kompetencie idú ruka v ruke so znalos»ami a zruènos»ami týkajúcimi sa ERP, SCM, CRM systémov, programov podporujúcich myslenie a spôsobujúcich bankový softvér. Spoµahlivá lokalita sa premieta do spektra príle¾itostí na oslovenie so zahranièným softvérom, èím sa výrazne premietne do plného úspechu spoloènosti.Zavedenie produktov na globálne trhy sa vz»ahuje na internacionalizáciu produktov. Ako ju rozdeµuje od miesta?Internacionalizácia je jednoducho adaptáciou produktov na podmienky potenciálnych klientov bez zohµadnenia rôznych lokálnych ¹pecifík, kedy je lokalita spojená hlavne s posledným, aby reagovala na poradie konkrétnych trhov, zameriava sa na správne potreby danej lokality. Preto sa umiestnenie vykonáva individuálne pre v¹etko na trhu, a internacionalizácia raz pre daný produkt. Oba procesy sa v¹ak navzájom prezentujú a s veµkými plánmi pre globálne trhy - stojí za to zvá¾i» oboje.Existujú závislosti medzi umiestnením a internacionalizáciou, ktoré by sa mali zohµadni» pri vykonávaní týchto procesov. Pred umiestnením by sa mala internacionalizácia zastavi». Stojí za to pripomenú», preto¾e dobre vykonaná internacionalizácia výrazne zni¾uje èas potrebný v priebehu miesta, èo predl¾uje dobu, ktorá je dôle¾itá aj pre pou¾ívanie produktu. Okrem toho, dobre riadená internacionalizácia je urèite zaviazaná k prospe¹nému zavedeniu materiálu do cieµového predaja bez rizika spracovania softvéru bezprostredne po fáze umiestnenia.Spoµahlivá lokalizácia softvéru urèite pre¾ije úspech va¹ej spoloènosti.