Preklad dokumentov

Smernica atex je rozhodnutie vydané Európskou úniou, v ktorom sa uvádzajú po¾iadavky, ktoré musia výrobky spåòa», stroje pou¾ívané neskôr v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Smernica atex zaväzuje ka¾dého výrobcu takéhoto nábytku, aby si kúpil príslu¹né osvedèenie, ktoré potvrdzuje súlad technologickej dokumentácie a tvaru zariadenia s prísnymi bezpeènostnými po¾iadavkami, ktoré kladie na výrobky.

Smernica definuje rôzne oznaèenia v závislosti od typu zariadenia alebo systému jeho následného pou¾itia. Dôle¾itým návrhom je aj urèenie vhodnej klasifikácie zóny nebezpeèenstva výbuchu. Toto je testované ¹peciálnou spoloènos»ou, ktorá povoµuje vydávanie osvedèení o zhode materiálov s atexom.

Smernica atex zahàòa aj klasifikácie skupín vhodných zariadení s ochranou proti výbuchu, ktoré sú zodpovedné za ochranu zariadení pred výbuchom, a osôb pred vá¾nymi zraneniami, ako aj návrh na stratu ich ¾ivota.

kankusta duo

Len málo spoloèností v Poµsku má právo preskúma» a skontrolova» úèinok a vyda» osvedèenie o jeho synchronizácii s radou atex. Ka¾dý, kto bude musie» kúpi» vybavenie na ochranu pred výbuchom alebo by» vhodný na pou¾itie v oblasti, ktorá je v nebezpeèenstve výbuchu, sa musí v prvom rade zamera» na hµadanie toho, èi je dobré spoloèné osvedèenie s atexom.

Po prvé, ka¾dý, kto vyrába zariadenia urèené na takéto úèely, musí takýto dokument poskytnú», preto¾e spolu s informáciami potrebnými na predaj takýchto výrobkov. Vïaka pou¾itiu prísnych návrhov a zdravému výberu spoloèností, ktoré budú môc» získa» neskor¹ie stanovisko, smernica o atexe zaviedla potrebu väè¹ej starostlivosti o výrobok, ktorý sa neskôr bude pou¾íva» v oblastiach, ktoré sú obzvlá¹» vystavené nehodám v súvislosti s mo¾nými epidémiami. Je dôle¾ité ma» záruku, ¾e sa zvý¹i bezpeènos» v mnohých pracovných prostrediach, a tým sa zlep¹í komfort. Urèite mô¾e ovplyvni» len rast takýchto podnikov a nárast samotných zamestnancov, èo spolu odrádza merateµné prínosy.